1.2 Barnehager

Det finnes 6205 barnehager i Norge. Tallet på barnehager har vært synkende de siste årene. Hovedårsaken er at det har blitt færre familiebarnehager og åpne barnehager. Antallet ordinære barnehager har holdt seg stabilt de siste ti årene. Omtrent halvparten av barnehagene er kommunale og den andre halvparten ikke-kommunale. Nesten alle de ikke-kommunale barnehagene er privateid. Vi omtaler derfor ikke-kommunale barnehager som private.

Figur 1.6 Barnehager fordelt på eier og driftsform. Antall.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Kombinerte barnehager (ordinær og åpen, og ordinær og familie) inngår i antallet for begge kategoriene.

Retten til barnehageplass


Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år.

98 prosent av barna går i ordinære barnehager

I overkant av 52 prosent av barna går i ordinære kommunale barnehager, mens 46 prosent går i ordinære private barnehager. 2 prosent av barna går i familiebarnehager.

Det er flest barnehager i Oslo og Akershus, og der er det også flest familiebarnehager. Hordaland har 20 åpne barnehager, mens det ikke finnes åpne barnehager i Finnmark, Sogn og Fjordane, og Nordland.

De siste årene har det vært en vekst i antall barn som går i de aller største barnehagene (figur 1.9). Det har vært en økning på 10 prosentpoeng fra 2008 til 2014. I 2014 gikk det 20 000 flere barn i de største barnehagene enn det gjorde i 2008, samtidig som det er 7000 færre barn som går i barnehager med færre enn 50 barn. I samme periode har det vært en økning på omtrent 9000 barn i barnehager med mellom 50 og 100 barn.

Figur 1.7 Barn som går i barnehage fordelt på barnehagetype. Utviklingen fra 2008 til 2014. Antall.

figur-1-7-barn-som-gar-i-barnehage-fordelt-pa-barnehagetype-utviklingen-fra-2008-til-2014-antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Figur 1.8 Barnehager fordelt på driftsform og fylke. 2014. Antall

figur-1-8-barnehager-fordelt-pa-driftsform-og-fylke-2014-antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Figur 1.9 Antall barn fordelt på barnehagens størrelse. Utviklingen fra 2008 til 2014.

figur-1-9-antall-barn-fordelt-pa-barnehagens-storrelse-utviklingen-fra-2008-til-2014

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)


Avdelingsfrie barnehager


I en avdelingsfri barnehage er store deler av barnehagens areal felles for alle barna i barnehagen. Disse barnehagene kalles også for basebarnehager, og kan organisere fellesarealet på forskjellige måter. De kan for eksempel ha reserverte arealer for bestemte barnegrupper.

De fleste barnehagene er organisert i avdelinger

Det er litt vanligere med avdelingsfri organisering i private barnehager enn det er i kommunale. Det er de aller minste og de aller største barnehagene som i størst grad karakteriserer seg som avdelingsfrie barnehager. Halvparten av de 800 avdelingsfrie barnehagene er etablert etter år 2000.

Gruppestørrelsen varierer med alder på barna

Med gruppestørrelse mener vi hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en personalgruppe har ansvar for. Vi skiller mellom småbarnsgrupper (0-2 år) og storbarnsgrupper (3-5 år). For små barn er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn, og for store barn er den 18. Også for aldersblandede grupper er 18 barn den vanligste gruppestørrelsen.

Vanligste gruppestørrelse varierer mellom 5 og 82 barn. Bare 10 prosent av barnehagene oppgir å ha større grupper enn 15 for små barn og større enn 25 for store barn. 10 prosent av barnehagene har færre enn 8 barn i småbarnsgruppene og færre enn 13 barn i gruppene for store barn.

I avdelingsfrie barnehager med mer enn 25 barn, er gjennomsnittet for småbarnsgrupper 11 barn, for storbarnsgrupper er det 18. Det er omtrent samme størrelse på gruppene uavhengig av om barnehagen er avdelingsfri eller ikke.

Det er liten eller ingen forskjell i gruppestørrelse mellom private og kommunale barnehager.

Figur 1.10 Barnehagens organisering i avdeling fordelt på barnehagens størrelse. 2014. Prosent.

figur-1-10-barnehagens-organisering-i-avdeling-fordelt-pa-barnehagens-storrelse-2014-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

30 prosent av barnehagene har en særskilt profil

Barnehagens profil

En profil er en vedvarende pedagogisk tilnærming som gjenspeiles i årsplanen og/ eller vedtekter, og som legger føringer for det pedagogiske arbeidet som utføres i barnehagen.

1750 barnehager oppgir å ha en særskilt profil. Mange oppgir at de er en tros- eller livsynsbarnehage, friluftsbarnehage eller er Reggio Emilio-inspirert. 500 av barnehagene har krysset av for «annet» under pedagogisk profil. Flere av disse oppgir å være en kombinasjon av de ulike profilene, eller presiserer at en av avdelingene i barnehagen er en friluftsavdeling.

Figur 1.11 Barnehager med særskilt profil. 2014. Antall.

figur-1-11-barnehager-med-saerskilt-profil-2014-antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)