7.8 Statped – Statlig spesial­pedagogisk tjeneste

Det er et kommunalt og fylkeskommunalt ansvar å sikre at barn og unge får en god tilpasset opplæring innenfor et inkluderende læringsmiljø. Statped skal yte likeverdige tjenester når kommuner og fylkeskommuner har behov for bistand i dette arbeidet.

Statped gir tjenester i samarbeid med PPT, men kan også selv ta initiativ overfor kommuner/fylkeskommuner med tilbud om tjenester.

Statped har spisskompetanse innen seks definerte fagområder:

  • syn
  • hørsel
  • døvblindhet / kombinert syns- og hørselstap
  • språk / tale
  • sammensatte lærevansker
  • ervervet hjerneskade

Tjenester fra Statped kan være individ- og/­eller systembaserte. Statped har innført et eget oppdrags­håndteringssystem som bidrar til å sikre lik tilgang til tjenester i hele landet. Statped gjennomførte i 2013 nesten 4600 utredninger og leverte i underkant av 5400 rådgivings- og veiledningstjenester. Videre mottok Statped i underkant av 2000 søknader om individbaserte tjenester og drøyt 800 henvisninger fra blant annet spesialisthelsetjenesten.

I 2013 ferdigstilte Statped om lag 250 læremidler, og de solgte 3200 læringsressurser. De lånte ut over 50 000 lydbøker og produserte 450 punktskriftbøker.

Statped hadde 740 årsverk i 2013. Statpeds fagansatte har utdanning på minimum mastergradsnivå. 24 medarbeidere har doktorgrad, og ytterligere 13 er i gang med doktorgradsarbeid.

Statped tilbyr heltidsopplæring for døvblinde og tegnspråkbrukere og deltidsopplæring for tegnspråkbrukere. Høsten 2013 var 54 elever registrert i heltidsopplæringen og 152 elever registrert i deltidsopplæringen.

For å styrke arbeidet på det spesialpedagogiske området er det startet utvikling av indikatorer på flere av Statpeds ansvarsområder. Videre samarbeider Statped med høyskole- og universitetssektoren for å bidra til å opprettholde og videreutvikle den spesialpedagogiske kompetansen og -kunnskapen.