7.7 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Stabilitet i antall årsverk til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat. Tjenesten har ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det, overfor både elever i skolen og barn under opplæringspliktig alder (individrettet arbeid). Tjenesten har også et lovfestet ansvar for å bidra i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolen (systemrettet arbeid).

Å arbeide systemrettet handler om å arbeide forebyggende også før en eventuell tilmelding til PPT. Ansatte i PPT må da arbeide og ta rollen både som organisasjonskonsulenter og veiledere, enten på skolenivå som del av en organisasjonsutvikling eller på kommunenivå ved å bygge tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Videre kan PPT være «tettere på» når det gjelder å vurdere utbytte av spesialundervisning som det er fattet vedtak om.

I en kartlegging av kompetansen i PPT (Hustad mfl. 2013), kommer det frem at de fagansatte i PPT vurderer at nærmere 80 prosent av tiden brukes til individrettet arbeid som å skrive sakkyndige vurderinger og drive med testing/utredning.

Flest ansatte med spesialpedagogisk utdanning

I 2013/14 ble det rapportert knapt 1700 årsverk til fagstillinger i PPT. Det er det samme som forrige skoleår.

Den vanligste utdanningsbakgrunnen til dem som arbeider i PPT, er spesialpedagogisk utdanning. Om lag 695 årsverk, eller 41 prosent av de faglige årsverkene, ble utført av personale med spesialpedagogisk utdanning skoleåret 2013/14. Dette er en økning på 3 prosentpoeng, eller nesten 50 årsverk, fra året før. Vi ser en tilsvarende reduksjon i andelen årsverk utført av personer i andre fagstillinger. 15 prosent av de ansatte i PPT har psykologifaglig bakgrunn.

Økning i andel ansatte med mastergrad

Tre av fire ansatte i PP-tjenesten har mastergrad, hovedfag eller embetsfagstudier i enten psykologi, spesialpedagogikk eller pedagogikk skoleåret 2013/14. I Nordlandsforsknings kartlegging av kompetanse i PP-tjenesten (Hustad mfl. 2013) var denne andelen fagansatte om lag 70 prosent. Det er en økning siden 2008, da cirka 60 prosent av de fagansatte hadde tilsvarende utdanningsnivå (Fylling og Handegård 2009). Det ser altså ut til at andelen ansatte med mastergrad og tilsvarende fortsatt er stigende.

Figur 7.16 Faglige årsverk i PP-tjenesten etter stillingsgruppe. 2012/13 og 2013/14. Prosent.

Kilde: GSI/Utdanningsdirektoratet