7.2 Tilpasset opplæring og spesial­undervisning

All opplæring skal være tilpasset. Prinsippet om til­passet opplæring favner både den ordinære opp­læringen og spesialundervisningen. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging. Spesialundervisning, som er hjemlet i opplæringsloven § 5-1, er en mer omfattende form for tilpasset opplæring. Eleven har her en rett til særskilt tilrettelegging.

Forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning

Forholdet-mellom-tilpasset-opplaering--og-spesialundervisning

Kilde: Nilsen og Herlofsen (2012)

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven. Her går det frem at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Det innebærer at skolen gjennom læringsmiljø, metodebruk og pedagogikk aktivt tar hensyn til variasjoner blant elevene.

Spesialundervisning

Dersom eleven eller lærekandidaten ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har han eller hun rett til spesialundervisning. Spesialundervisning kan for eksempel bestå av tiltak knyttet til progresjon og arbeidsmåter, avvik fra læreplanen, lærer med særskilt kompetanse eller organisatorisk tilrettelegging.

Det er en skjønnsmessig vurdering om en elev har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. For å avgjøre dette må skolen både vurdere den ordinære opplæringen og hva som vil være et tilfredsstillende utbytte av opplæringen for den enkelte elev.

Kvaliteten på den ordinære opplæringen er av betydning for om en elev har rett til spesialundervisning. Blant annet kan økt lærertetthet, lærerens kompetanse, størrelsen på elevgrupper og metodikk ha betydning for hvor mange elever som har behov for spesialundervisning. Det systemrettede arbeidet på skolen er derfor viktig.

Retten til spesialundervisning omfatter ikke elever som lærer raskere eller mer enn gjennomsnittet. For disse elevene vil prinsippet om tilpasset opplæring gjelde. Elever som presterer på høyt faglig nivå og trenger ekstra utfordringer, omtales derfor ikke i dette kapitlet.