6.9 Oppfølgings­tjenesten – for ungdommer utenfor opp­læring og arbeid

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående oppæring eller arbeid. Tjenesten gjelder til det skoleåret ungdommen fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal ha oversikt over alle ungdommene i målgruppen, tilby dem veiledning og sørge for at de får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende aktiviteter.

De nordligste fylkene har størst andel ungdommer i oppfølgingstjenesten

Totalt var 19 900 ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe i skoleåret 2012/13. Det utgjør 9 prosent av ungdommene med opplæringsrett i denne aldersgruppen. Det er klare forskjeller mellom fylkeskommunene når det gjelder andelen ungdommer i oppfølgingstjenesten. Andelen er høyest i de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, og lavest i Oslo og Sogn og Fjordane (figur 6.23). Dette gjenspeiler mønstrene vi finner i statistikken for gjennomføring for øvrig – ungdom som avbryter videregående opplæring, havner hos oppfølgingstjenesten.

Andelen ungdommer i OTs målgruppe var tilnærmet uforandret fra skoleåret 2011/12 til skoleåret 2012/13. Selv om det er små endringer i andelen ungdommer i OT på nasjonalt nivå de to siste årene, er det større endringer på fylkesnivå. 11 av 19 fylker reduserte andelen ungdommer i målgruppen i samme periode. Særlig Finnmark har en tydelig reduksjon i andelen ungdommer i målgruppen fra 2011/12 til 2012/13. Akershus og Troms har derimot hatt en økning i andelen ungdommer med oppfølgingsrett.

Figur 6.23 Ungdom i oppfølgingstjenesten, etter fylke. Prosent.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Oppfølgingstjenesten har fått bedre oversikt over ungdommene, og flere har kommet i aktivitet

Oppfølgingstjenesten har fått bedre oversikt over ungdommene i målgruppen de siste årene. Andelen ungdommer som er ukjente, altså som oppfølgingstjenesten ikke har fått kontakt med, har gått ned fra 4700 (23 prosent) til 1500 (8 prosent) fra 2011 til 2013. Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen ukjente ungdommer i OT. Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag hadde ved utgangen av skoleåret 2012/13 ingen ukjente i målgruppen. I andre enden finner vi Buskerud og Oslo, der mer enn 20 prosent av ungdommene var ukjente ved skoleårets slutt.

En viktig oppgave for oppfølgingstjenesten er å ha oversikt over alle ungdommene i målgruppen og å hjelpe ungdommene med å komme i gang med en aktivitet. Det kan være Nav-tiltak, fylkeskommunale tiltak, ordinær videregående opplæring eller arbeid. Skoleåret 2012/13 var 9000 av de 19 900 ungdommene i oppfølgingstjenesten kommet i gang med en aktivitet ved utgangen av skoleåret. De siste tre årene har andelen ungdommer som har kommet i aktivitet, økt fra 26 prosent i 2011 til 45 prosent i 2013.

Figur 6.24 Ungdom etter hovedgrupper i oppfølgingstjenesten per juni 2011–2013. Prosent.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Tre av fem er i gang med videregående opplæring eller i arbeid neste skoleår

En indikasjon på at oppfølgingstjenesten lykkes i sitt arbeid, er at ungdommer kommer i gang med videregående opp­læring eller arbeid etter at de har vært tilknyttet oppfølgingstjenesten. Tre av fem ungdommer som var i opp­følgingstjenestens målgruppe skoleåret 2011/12 (per juni), er i gang med opplæring eller i arbeid høsten 2012 (figur 6.25).

Andelen ungdommer som kommer i gang med opplæring eller er i arbeid etter å ha vært i oppfølgingstjenesten, varierer fra 53 prosent i Vest-Agder til 79 prosent i Finnmark. Fylkene vest og nord i landet kommer best ut, mens fylkene i sør og øst har svakere resultater når det gjelder å få OT-ungdom inn i opplæring eller arbeid. I motsetning til frafalls- og gjennomføringsindikatorene, som er omtalt tidligere i kapitlet, kommer Finnmark svært godt ut sammenlignet med andre fylker når det gjelder å få ungdom som har vært i kontakt med OT, tilbake i opplæring eller arbeid.

Noen av ungdommene i OTs målgruppe er i en situasjon der videregående opplæring og arbeid ikke er aktuelt. Det kan være ulike grunner til dette. Noen er i gang med ikke-formell opplæring, andre har omsorg for barn, mens noen er for syke til å arbeide eller gå på skole.

Figur 6.25 Ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe 2011/12 som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår, etter fylke. Prosent.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/SSB

To av fem ungdommer i oppfølgingstjenesten er registrert i OT to skoleår på rad

Av de 20 300 ungdommene som var registrert i OT i juni 2012, var 7700 også i oppfølgingstjenesten i juni 2013. Ungdom som er registrert i OT to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Selv om en ungdom er registrert i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad, betyr ikke det nødvendigvis at vedkommende har vært utenfor opplæring eller arbeid i hele perioden. Ungdommen kan ha startet i videre­gående opplæring eller arbeid, men sluttet, og dermed kommet i kontakt med OT igjen. Dette var tilfellet for 15 prosent av gjengangerne i juni 2013.