6.8 Ungdom som verken har bestått eller deltar i videregående opplæring

Én av seks ungdommer har ikke bestått videregående opplæring

I underkant av 17 prosent av landets ungdommer i alderen 16 til 25 år har ikke fullført og bestått og befinner seg heller ikke i videregående opplæring. Andelen har vært den samme siden 2003.

Aldersgruppen 16 til 25 år er valgt siden disse ungdommene faller inn under ungdomsretten, men også ungdommer som har brukt opp ungdomsretten, er med i tallene. Statistikken gir en indikasjon på hvor stor andel av ungdommene vi ikke når med den opplæringen som tilbys.

Andelen som verken har fullført og bestått videregående opplæring, og som heller ikke befinner seg i videregående opplæring, er lavere og synkende blant elevene i den aldersgruppen som normalt er i videregående opplæring (16–18 år). I de andre aldersgruppene er andelen relativt stabil, men det ser ut til å ha vært et toppunkt i 2008, noe som kan skyldes en lavere tilgang til læreplasser som følge av finanskrisen.

Figur 6.21 Ungdom som verken har fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, etter alder. Prosent.

Kilde: SSB

… men flertallet av disse er i arbeid

Ungdommene som kanskje er mest utsatt, er de som ikke har fullført og bestått videregående opplæring, og som også står utenfor arbeidslivet. Tre av fem ungdommer uten og utenfor videregående opplæring er i arbeid (figur 6.22). Tallene sier ingenting om omfanget, lengden og inntekten, men sysselsetting er i seg selv en indikasjon på at ungdommene har en tilknytning til arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig. De resterende 7 prosent av ungdommene mellom 16 og 25 år er i en situasjon der de verken har fullført og bestått videregående opplæring, deltar i videregående opplæring eller er i jobb.

Figur 6.22 Ungdom 16–25 år som verken har fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring. Prosent.

Kilde: SSB