6.3 Karakterer fra grunnskolen har svært stor betydning for om man fullfører og består

Det er store forskjeller mellom ungdom med få og ungdom med mange grunnskolepoeng i andelen som fullfører og består videregående opplæring. Under én av ti med mindre enn 25 grunnskolepoeng fullfører og består, mens andelen blant dem med mer enn 55 grunnskolepoeng, er tilnærmet 100 prosent.

Like karakterer gir relativt lik gjennomføring på studieforberedende og yrkesfag

Vi har sett at omtrent 60 prosent av elevene som begynner på yrkesfag, fullfører og består innen fem/seks år, og at det tilsvarende tallet for elever som begynner i studieforberedende, er 83 prosent (figur 6.2). Elever med likt antall grunnskolepoeng har imidlertid omtrent like stor sannsynlighet for å fullføre enten de går på yrkesfag eller på studieforberedende.

At andelen som fullfører og består, er så mye høyere i studieforberedende enn i yrkesfag, kan med andre ord for­klares med at det er flere elever med mange grunnskolepoeng som begynner i studieforberedende, enn i yrkesfag.

Det er likevel slik at elever med få grunnskolepoeng fullfører og består i litt større grad i yrkesfagene enn i de studie­forberedende utdanningsprogrammene (figur 6.7).

Figur 6.7 Fullført og bestått innen fem/seks år, etter antall grunnskolepoeng. 2006-kullet. Prosent.

Kilde: SSB

Ungdommer med svake grunnskolekarakterer gjør det best i yrkesfag med gode lærlingtradisjoner

Som vi har sett, er det noe forskjell mellom yrkesfag og studieforberedende i andelen som fullfører og består, blant elever med like mange grunnskolepoeng (figur 6.7). Mellom de ulike utdanningsprogrammene kommer det frem bety­delig større forskjeller (figur 6.8).

Ser vi på gruppen elever med 30–34 grunnskolepoeng, ser vi at andelen som fullfører og består, varierer fra 22 prosent i idrettsfag til 46 prosent i teknikk og industriell produksjon. Ungdommene med svake karakterer fra grunnskolen gjør det best innen yrkesfagene, og spesielt innen utdanningsprogrammer som har en velfungerende og godt forankret lærlingordning – for eksempel bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon. Elever med 30–34 grunnskolepoeng utgjør 10 prosent av elevene.

Elever med 40–44 grunnskolepoeng utgjør 18 prosent av elevene, og andelen som fullfører og består blant disse elevene, er omtrent som gjennomsnittet. Mellom ut­dannings­programmene varierer andelen som fullfører og består, fra 69 prosent i restaurant- og matfag, design og håndverk og naturbruk til 81 prosent i bygg- og anleggsteknikk.

Figur 6.8 Fullført og bestått innen fem/seks år, etter antall grunnskolepoeng og utdanningsprogram. 2006-kullet. Prosent.

Kilde: SSB

Jenter fullfører i større grad enn gutter

I gjennomsnitt fullfører og består gutter i mindre grad enn jenter. Av 2006-kullet fullførte og besto 76 prosent av jentene innen fem/seks år, mens andelen var 68 prosent for guttene.

Som vist i kapittel 4 har jenter i gjennomsnitt bedre resultater i grunnskolen enn gutter. Dersom man sammenligner gutter og jenter med like mange grunnskolepoeng, er det ingen forskjell i andelen som fullfører og består. Årsaken til at gutter i mindre grad enn jenter fullfører videregående opplæring, er altså at de har gjennomsnittlig svakere skoleprestasjoner i grunnskolen.

Antall grunnskolepoeng har stor betydning for hvor langt ungdom kommer før de slutter

Som vi tidligere har sett, oppnår mange ungdommer en delkompetanse selv om de ikke fullfører og består (figur 6.6). Vi har også sett at andelen som fullfører og består videregående opplæring, varierer betydelig med antall grunn­skolepoeng (figur 6.7). Det viser seg at antall grunnskolepoeng også har stor betydning for hvor langt ungdommen kommer i opplæringsløpet før de slutter (figur 6.9).

Vi ser at i underkant av 40 prosent av ungdommene med mindre enn 25 grunnskolepoeng ikke har oppnådd noen delkompetanse. Det vil si at de i løpet av fem/seks år ikke har kommet lenger enn til å delta i Vg1. For mange av disse er ikke utfordringen først og fremst å fullføre og bestå videre­gående opplæring, men å bestå Vg1 og Vg2.

For ungdommene med 30–34 grunnskolepoeng har 79 prosent avsluttet med en delkompetanse innen fem/seks år: 32 prosent har fullført og bestått, 12 prosent har fullført uten å bestå, 19 prosent har bestått Vg2, og 13 prosent har bestått Vg1.

Ettersom andelen som fullfører og består i denne gruppen, varierer fra 22 til 46 prosent mellom utdanningsprogrammene (figur 6.8), er det et potensial for å legge til rette for at denne gruppen kommer lenger i opplæringsløpet.

Figur 6.9 Oppnådd kompetanse etter fem/seks år, etter grunnskolepoeng. 2006-kullet. Prosent.

Kilde: SSB