4.6 Elevenes motivasjon og læringsmiljø har betydning for resultatene

Norske elever rapporterer om lav indre motivasjon i matematikk i PISA, mens de samtidig rapporterer at faget er viktig. Norske elever rapporterer også om lavere utholdenhet når de stilles overfor utfordrende problemer i faget. Elever som rapporterer om liten motivasjon i matematikk, oppnår i snitt dårligere resultater enn elever som sier de er mer motivert. Det betyr ikke nødvendigvis at sammenhengen er kausal, da resultater og ferdigheter i matematikk kan påvirke motivasjonen.

Et godt læringsmiljø har positiv effekt på elevenes læringsresultater. Dette finner vi gjennom analyser av både de nasjonale og de internasjonale undersøkelsene. Skoler med et godt læringsmiljø, slik det måles i Elevundersøkelsen, har hatt en bedre utvikling i elevenes karakterer enn skoler der elevene i mindre grad er fornøyd med læringsmiljøet (Bakken og Seippel 2012). Alle elevgrupper, uavhengig av kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og innvandrerbakgrunn, tjener på et godt læringsmiljø (Opheim, Gjerustad og Sjaastad 2013). Læringsmiljø er tema i kapittel 5.