4.3 Lærings­resultater i videregående opplæring

I likhet med i grunnskolen er det i videregående opplæring stor stabilitet i karakterene på nasjonalt nivå fra år til år. Unntaket er matematikk, som har noe større svingninger.

Karakterforskjellene mellom gutter og jenter er litt mindre i videregående opplæring enn i grunnskolen, men jentene har fremdeles bedre standpunktkarakterer enn guttene i alle fag. Det er mindre forskjeller mellom gutter og jenter i gjennomsnittskarakterer til skriftlig eksamen enn i standpunktkarakterer. I enkeltfag er alle gjennomsnittskarakterene til skriftlig eksamen lavere enn standpunktkarakterene. I flere av matematikkfagene er gjennomsnittskarakteren ved skriftlig eksamen over én karakter lavere enn standpunktkarakteren. Vi har ingen god samlet oversikt over muntlige eksamenskarakterer.

Halvparten av elevene får lavere karakter til skriftlig eksamen enn i standpunkt

Analyser av forskjeller mellom standpunktkarakterer og skriftlige eksamenskarakter i tiden 2009/10 til 2012/13, viser at halvparten av elevene som var oppe til eksamen, fikk lavere karakter til eksamen enn i standpunkt. Analysene tar utgangspunkt i fagene norsk hovedmål, norsk sidemål, engelsk og matematikk (1P og 1T).

Figur 4.10 viser at det er størst sannsynlighet for å få lavere karakter til eksamen enn i standpunkt for elever med høy standpunktkarakter. Elevene med de laveste standpunktkarakterene fikk i størst grad bedre karakter til eksamen. 75 prosent av elevene med standpunktkarakter 6 eller 5 fikk lavere karakter til eksamen.

Andelen som fikk lavere karakter til eksamen, var mindre blant guttene, men dette skyldes at en større andel av guttene hadde lav standpunktkarakter. Av gutter og jenter med samme standpunktkarakter hadde guttene større sannsynlighet for å få lavere karakter til eksamen.

Elever ved private skoler har litt større sannsynlighet for å få lavere karakter til eksamen sammenlignet med standpunkt enn elever ved offentlige skoler, men forskjellene er små.

Figur 4.9 Skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i utvalgte fellesfag. 2012/13. Gjennomsnitt.

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet

Figur 4.10 Endringer til eksamen, etter standpunktkarakter, utvalgte fag. 2009/10–2012/13. Prosent.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

De to siste årene har differansen mellom skriftlig eksamenskarakter og standpunktkarakter blitt mindre. En større andel elever får samme karakter til standpunkt og eksamen. Samtidig er andelen som får høyere eksamenskarakter enn standpunktkarakter, blitt større, og det er færre som får lavere. Vi kjenner ikke årsaken til dette, men det at lærere har endret sin vurderingspraksis i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet, blant annet gjennom den nasjonale satsingen Vurdering for læring, kan ha vært medvirkende (Aasen mfl. 2012 og Sandvik og Buland 2013). I tillegg har Utdanningsdirektoratet de siste årene arbeidet systematisk med å heve kvaliteten på sensuren, blant annet gjennom årlige sensorskoleringer. Dette kan også ha hatt betydning for at forskjellen mellom de skriftlige eksamenskarakterene og standpunktkarakterene har blitt mindre.

Fag- og svenneprøver

Fag- og yrkesopplæringen er videregående opplæring i skole og bedrift som gir fagbrev, svennebrev eller annen yrkeskompetanse. Fag- og svenneprøven er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og argumenterer for valgene som er gjort. Prøven vurderes til bestått meget godt, bestått eller ikke bestått.

Ni av ti består fag- og svenneprøven

Totalt består 93 prosent av dem som går opp til fag- eller svenneprøve. Det er forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvor mange som består fag- og svenneprøvene. Størst andel ikke bestått er det i fag- og svenneprøver innen design og håndverk, med 14 prosent. Frisørfaget utgjør en stor andel av fag- og svenneprøvene i design og håndverk, og andelen som ikke består i frisørfaget, er 15 prosent. Videre er det 10 prosent i restaurant- og matfag, 9 prosent i bygg- og anleggsteknikk og 8 prosent i helse- og oppvekstfag som fikk ikke bestått på fag- og svenneprøven i 2013. I de andre utdanningsprogrammene er andelen ikke bestått mellom 4 og 6 prosent.

Figur 4.11 Resultater på fag- og svenneprøver, fordelt på utdanningsprogrammer. 2012/13. Foreløpige tall. Antall og prosent.

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet