2.7 Assistenter i skolen

For 2013/14 rapporterte grunnskolene at de brukte om lag 8200 årsverk til assistenter. Assistenter er personale som blant annet hjelper læreren med enkelt­elever i undervisningen.

Siden 2006/07 har årsverkene til assistenter økt med mer enn 25 prosent. I samme periode økte lærerårsverkene med 6 prosent. De to siste årene har antallet årsverk til assistenter vært stabilt. I 2013/14 utgjorde årsverkene til assistententer nesten 13 prosent av de samlede årsverkene til assistenter og lærere.

Kommunene oppgir selv at det er ønsket om tettere oppfølging av enkeltelever og økningen i antall elever som får spesialundervisning, som er de viktigste årsakene til at de ansetter assistenter. Utfordringer med å rekruttere pedagogisk personale spiller også en viktig rolle i små kommuner. (Rambøll Management 2010).

Om lag 70 prosent av årsverkene til assistenter går til spesialundervisning. Det utgjør om lag 5800 årsverk. Kapittel 7 går nærmere inn på assistentenes rolle i spesialundervisningen.

Assistentene har oftest videregående utdanning som den høyeste fullførte utdanningen. Tall fra SSB viser at nær 21 prosent av assistentene hadde fagbrev i barne- og ungdomsarbeid i 2012. Dette er en svak økning fra 2011. Andelen er høyest i Vest-Agder, der over 40 prosent av assistentene har barne- og ungdomsarbeiderutdanning, og minst i Troms, der andelen er 16 prosent.

Også andre yrkesgrupper bidrar i elevrettet arbeid

I tillegg til lærere og assistenter er det en rekke andre grupper som utfører elevrettet arbeid i skolen. Dette kan for eksempel være miljøarbeidere, barnevernspedagoger og fysioterapeuter. I 2013/14 utførte disse gruppene i overkant av 500 årsverk i grunnskolen. Omfanget av denne typen arbeid har i hovedsak vært stabilt på mellom 500 og 600 årsverk siden 2005/06.