2.6 Ressursbruk til minoritets­språklige barn

13 300 minoritets­språklige barn fikk tilbud om særskilt språkstimulering i barnehage

13 300 minoritetsspråklige barn fikk tilbud om særskilt språkstimulering i barnehage, herunder tospråklig assistanse. Dette utgjør om lag 35 prosent av de minoritetsspråklige barna i barnehage. Knapt 1900 barnehager ga dette tilbudet.

Kommunene får et øremerket tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskole­alder. I 2013 utgjorde dette tilskuddet 3576 kroner per barn. Størrelsen på tilskuddet per barn har gått relativt kraftig ned de siste årene, og er om lag halvert per barn fra 2006.

5,5 prosent av lærertimene til undervisning i grunnskolen går til særskilt språkopplæring

I skoleåret 2013/14 går 5,5 prosent av lærertimene til særskilt språkopplæring. Dette er en reduksjon fra 6,5 prosent i 2007/08.

Bruken av særskilt språkopplæring varierer mellom kommunene. 30 kommuner brukte ikke lærertimer på dette overhodet, mens 11 kommuner brukte mer enn 10 prosent av lærertimene til særskilt språkopplæring. Jo flere elever det er i kommunen, desto større er andelen lærertimer som går til de forskjellige formene for språk­opplæring. I kommunene med mer enn 7500 elever gikk om lag 5 prosent av lærernes årstimer til særskilt språk­opplæring, mens andelen er 3,2 prosent i kommunene med under 250 elever.

Både antallet og andelen elever med særskilt språk­opplæring har økt siden 2006/07. I samme periode har altså antallet lærertimer til særskilt språkopplæring gått ned. Antallet lærertimer per elev som mottar særskilt språkopplæring, er dermed synkende, slik det går frem av figur 2.13.

Figur 2.13 viser at nedgangen har vært størst i særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. I morsmålsopplæring har antall timer per elev gått ned med 60 prosent siden 2006/07.

Figur 2.13 Læretimer per elev som mottar særskilt språkopplæring i form av særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og tilrettelagt språkopplæring. 2006/07–2013/14. Antall.

Kilde: Utdanningsdirektoratet