2.5 Ressursbruk til særskilt tilrettelegging

1500 pedagogårsverk til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

I 2013 brukte kommunene om lag 1500 pedagog­årsverk til spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. I 2013 rapporterte kommunene at om lag 7000 barn i førskole­alder hadde enkeltvedtak om spesial­pedagogisk hjelp. Antallet barn med enkeltvedtak har økt de siste årene. Antallet pedagogårsverk har også økt noe de siste årene, slik at ressursbruken per barn er om lag uforandret.

18 prosent av lærernes årstimer til undervisning i grunnskolen går til spesialundervisning

I 2013/14 gikk 18 prosent av lærernes undervisningstimer til spesialundervisning. Dette utgjør om lag 9200 årsverk og er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige skoleår. Nedgangen er et brudd på en trend som har vart siden 2004/05, og der vi hvert år har hatt en økning i andelen av lærerens årstimer som går til spesialundervisning. I 2004/05 var andelen 14,6 prosent.Som vist tidligere i kapitlet er det en sammenheng mellom andelen elever som mottar spesialundervisning, og utgiftene per elev. Det er store variasjoner mellom kommunene. Noen kommuner bruker om lag én prosent av undervisningstimene til spesialundervisning, mens andre bruker over 40 prosent. Figur 2.12 viser at antallet kommuner som bruker en stor andel av lærertimene til spesialundervisning, har økt siden 2006/07, men at denne veksten ser ut til å ha bremset noe opp de siste årene.

Litt flere kommuner brukte mer enn 15 prosent av lærernes undervisningstimer til spesialundervisning i skoleåret 2013/14 enn i 2012/13. Det er særlig antall kommuner som bruker 15–25 prosent, som øker, mens antallet kommuner som brukte mer enn 25 prosent av lærertimene til spesialundervisning, gikk noe ned.

Det er ikke en klar sammenheng mellom kommunestørrelse og andel ressurser som går til spesialundervisning.

Figur 2.12 Kommuner som bruker mer enn 15 prosent av undervisningstimene til spesialundervisning. 2006/07–2013/14. Antall.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Ressursbruken per elev som mottar spesialundervisning i grunnskolen, går noe ned

Samtidig som det har vært en økning i ressursbruken til spesialundervisning i grunnskolen, synker antall lærertimer til spesialundervisning per elev som mottar spesialundervisning. I 2006/07 ble det i gjennomsnitt brukt 145 timer per elev som mottar spesialundervisning. I 2013/14 var dette redusert til 126 timer per elev. Dette kan skyldes at timeomfanget til hver enkelt elev er blitt redusert, eller at undervisningen foregår i større grupper.

Fylkeskommunene brukte 2,8 milliarder kroner på spesialundervisning og særskilt tilrettelegging i videregående opplæring

Fylkeskommunene brukte i 2013 om lag 2,8 milliarder kroner på spesialundervisning og særskilt tilrettelegging (KOSTRA, foreløpige tall). Kostnadene har økt med omtrent 18 prosent fra 2008 til 2012. Utgifter til spesialundervisning og særskilt tilrettelegging utgjør om lag 11 prosent av fylkeskommunens utgifter til videregående opplæring. Det er om lag det samme som i 2012.

Utgiftene til spesialundervisning og særskilt tilrettelegging i videregående opplæring utgjør en kostnad på 15 600 kroner per elev i videregående opplæring. Utgiftene per elev har økt siden 2008, men økningen har flatet noe ut de siste årene. Nordland, som brukte mest i 2013, brukte 20 prosent mer enn gjennomsnittet, mens Oslo, som brukte minst, brukte 20 prosent mindre enn gjennomsnittet.

Fordi utgiftene til spesialundervisning og særskilt tilrettelegging i videregående opplæring blir rapportert forskjellig fra tilsvarende utgifter i grunnskoleopplæringen, er de ikke direkte sammenlignbare. Blant annet inkluderer utgiftene i videregående opplæring utgifter til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgings­tjenesten, innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever og særskilt norskopplæring.