1.9 Yrkesfaglige utdannings­programmer

Omkring 52 prosent av elevene som begynte på Vg1 høsten 2013, startet på et yrkesfaglig utdannings­program. Andelen er den samme som i 2012.

Flest elever tar helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon er de yrkesfaglige utdanningsprogrammene med flest elever høsten 2013. Det er færrest elever på naturbruk og restaurant- og matfag.

På Vg1 økte elevtallet i elektrofag med 3 prosent fra forrige skoleår. Også i helse- og oppvekstfag har det vært en liten økning i antall elever på Vg1.

Utdanningsprogrammene design og håndverk og medier og kommunikasjon har den største nedgangen i elevtall, her var det en nedgang på 12 og 10 prosent på Vg1 fra forrige skoleår.

Litt flere lærlinger i 2013 enn i 2012

Per oktober 2013 var det totalt registrert 37 500 lærlinger i bedrift og 500 elever som fikk fagopplæring i skole. Det har vært en økning på omkring 1000 lærlinger siden skoleåret 2012/13.

Mer enn to tredjedeler av lærlingene er gutter. Tallet på lærlinger falt mest i lærefaget design og håndverk, og økte mest i elektrofag. I kapittel 6 står det mer om nye lærlinger i forbindelse med samfunnskontrakten. Se også kapittel 4 for omtale av fag- og svenneprøver. Det står om lærekandidater i kapittel 7.

Tabell 1.7 Elever og lærlinger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer fordelt på program. Per 1. oktober 2013. Foreløpige tall. Antall.

Vg1 Vg2 Vg3 i skole Førsteårs lærlinger i bedrift
Helse- og oppvekstfag 8 864 9 077 1 479 2 988
Teknikk og industriell produksjon 7 171 5 985 281 4 146
Elektrofag 5 131 4 252 1 030 3 165
Bygg- og anleggsteknikk 4 849 3 800 131 3 667
Service og samferdsel 3 619 4 098 277 1 960
Medier og kommunikasjon 3 479 3 278 2 251 70
Design og håndverk 2 538 1 759 237 1 127
Restaurant- og matfag 2 360 1 563 46 1 123
Naturbruk 1 799 1 670 912 433

Kilde: Utdanningsdirektoratet