1.8 Program­områder og programfag på studie­forberedende utdannings­programmer

Nær halvparten av elevene som startet på Vg1 høsten 2013, begynte på et studieforberedende utdanningsprogram. Studiespesialisering er det største av alle utdanningsprogrammene.

Flere elever på studieforberedende utdanningsprogrammer

Det har blitt flere elever på de studieforberedende utdanningsprogrammene de siste årene.

Det siste året har elevtallet på studiespesialisering økt med 3 prosent. Økningen har først og fremst vært på Vg2 og Vg3, men det har også vært en liten økning på Vg1. Det var imidlertid to prosent færre elever som tar Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (påbygg) sammenlignet med forrige skoleår.

Flere får studiekompetanse enn yrkeskompetanse

Det er flere elever på studieforberedende utdanningsprogrammer i Vg3 enn i Vg1 og Vg2. Det er fordi mange elever som begynner på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, velger å ta påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2.

Selv om det er litt flere elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn på de studieforberedende på Vg1, er det likevel et betydelig større antall ferdig uteksaminerte kandidater med studiekompetanse enn med yrkeskompetanse. En forklaring er at mange som startet på et yrkesfaglig utdanningsprogram, velger å ta påbygging til generell studiekompetanse eller andre løp som fører til studiekompetanse. En annen forklaring er at det er betydelig større frafall fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn fra studieforberedende.

Du finner mer om gjennomføring og forskjell i gjennomføring mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer i kapittel 6.

Figur 1.9 Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer fordelt på trinn. 2013/14. Foreløpige tall. Antall.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Tabell 1.6 Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer fordelt på program. Per 1. oktober 2013, foreløpige tall. Antall.

Vg1 Vg2 Vg3
Studiespesialisering 30 667 26 731 27 597
Vg3 påbygg 13 963
Idrettsfag 4 052 3 616 3 646
Musikk, dans og drama 2 341 2 108 2 013

Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene medier og ­kommunikasjon og naturbruk er det også mulig å velge et løp som fører til studiekompetanse. De er ikke med i denne tabellen.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Flest elever på programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi på Vg2

Innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering på Vg2 er det i skoleåret 2013/14 flest elever på programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Nærmere 14 000 elever, eller 53 prosent av elevene på studiespesialisering, har valgt dette programområdet.

43 prosent av elevene som tar Vg2 studiespesialisering, går på programområdet realfag skoleåret 2013/14. Dette utgjør i overkant av 11 000 elever. Det har vært en økning i antall elever på de realfaglige programfagene de siste tre skoleårene. Fra skoleåret 2010/11 til 2013/14 steg antall elever på kjemi med 25 prosent, på fysikk med 20 prosent og på matematikk med 17 prosent.

Drøyt 800 elever, eller 3 prosent av elevene på studiespesialisering, tar programområdet formgivingsfag.

Utdanningsprogram, programområde, fellesfag og programfag

Videregående opplæring består av tolv forskjellige utdanningsprogrammer, tre studieforberedende og ni yrkesfaglige. Studiespesialisering er et eksempel på et studieforberedende utdanningsprogram, og bygg- og anleggsteknikk er et eksempel på et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

På Vg2 velger elevene hvilket programområde de vil ta innenfor utdanningsprogrammet, for eksempel realfag på studiespesialisering eller anleggsteknikk på bygg- og anleggsteknikk.

Fellesfag er obligatoriske fag som inngår på hvert trinn ved opplæring i skole, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Programfag kan være felles, slik at elever innenfor et programområde må ta faget, eller de kan være valgfrie. Sosiologi og sosialantro­pologi er et av de valgfrie programfagene elevene kan velge på programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er programfagene felles for alle elever i samme programområde. I utdanningsprogram for idrettsfag, musikk, dans og drama og studiespesialisering med formgivingsfag er visse programfag felles for alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3.

Spansk er det mest populære fremmedspråket

Skoleåret 2013/14 tar 69 000 elever fremmed­språk fellesfag, og bare 1900 elever fremmedspråk programfag.

Spansk er det mest populære fremmedspråket på videregående. 44 prosent av elevene med fremmedspråk tar spansk. Skolene kan gi opplæring i 39 ulike fremmedspråk. Likevel er det bare 3 prosent av elevene med fremmedspråk som tar andre fag enn spansk, tysk og fransk. Som for grunnskolen har det vært en nedgang i antall elever som velger fransk. 17 prosent av elevene velger fransk, mens andelen med tysk ligger stabilt på 36 prosent.

Flere fremmedspråk å velge mellom på videregående

Det er større valgmuligheter i fremmedspråk på videre­gående enn på grunnskolen. Én av tre grunnskoler gir bare opplæring i ett fremmedspråk, mens dette gjelder en av ­ti videregående skoler. I videregående gir nærmere 70 prosent av skolene opplæring i tre eller flere ulike fremmedspråk.