1.7 Videregående skoler

Private videregående skoler

Privatskoleloven slår fast at nye private videre­gående skoler må drives på et av følgende grunnlag for å bli godkjent:

  • religiøst
  • anerkjent pedagogisk retning
  • internasjonalt
  • særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett
  • særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
  • videregående opplæring i små og verne­verdige håndverksfag

Da den nye privatskoleloven trådte i kraft i 2007 forsvant muligheten til å godkjenne nye private videregående skoler i utlandet.

Høsten 2013 er det 433 videregående skoler i Norge (SSB, foreløpige tall 2013). Siden 2003 er det blitt 42 færre videre­gående skoler i Norge.

Antallet elever per skole har økt. I 2003 var det i gjennomsnitt omkring 370 elever per videregående skole, mens det i 2013 var omkring 460 elever.

Antall private videregående skoler er stabilt

Høsten 2013 er det 88 private videregående skoler i Norge. Alle disse skolene er godkjent etter privatskoleloven, bortsett fra én, som er godkjent etter opplæringsloven.

Antall private videregående skoler har vært ganske stabilt de siste årene.

Drøyt 7 prosent av elevene i videregående opplæring går på privatskole i Norge høsten 2013, dette utgjør 14 500 elever. Andelen elever som går på private videregående skoler, har vært stabil siden 2007/08.

Private videregående skoler ligger i enda større grad i byer enn de private grunnskolene. Per 1. oktober er det også fem norske private videregående skoler i utlandet med til sammen drøyt 200 elever.

I 2013 mottok Utdanningsdirektoratet 11 søknader om oppstart av nye private videregående skoler, de fleste av dem var toppidrettsskoler. Fem av skolene ble godkjent og kan starte opp høsten 2014, fire av dem er toppidrettskoler.

Utdanningsdirektoratet har per 1. april 2014 mottatt 9 søknader om å opprette nye private videregående skoler fra høsten 2015.

Tabell 1.5 Private videregående skoler. 2013/14. Antall.

Grunnlag for godkjenning etter privatskoleloven Antall
Religiøst 26
Anerkjent pedagogisk retning 14
Internasjonalt 1
Særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett 12
Særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede* 5
Videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag 1
Uten særskilt grunnlag** 28
Privatskoler godkjent etter opplæringsloven (Deutsche Schule Oslo – Max Tau) 1
Totalt private videregående skoler i Norge 88
Norske videregående skoler i utlandet 5
Totalt antall videregående privatskoler i Norge og utlandet 93

* I tillegg gir fire av skolene som er godkjent etter anerkjent pedagogisk retning, også særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

** Disse skolene ble godkjent før den nye privatskoleloven kom med krav om grunnlag.

Kilde: Utdanningsdirektoratet