1.3 Fag- og time­fordelingen i grunnskolen

Norsk og matematikk er de største fagene i grunnskolen. Timetallet i disse to fagene utgjør til sammen nesten 40 prosent av det totale timetallet. Etter disse er det flest timer i kroppsøving og samfunnsfag. Kommunene eller skolene kan velge å gi flere timer enn minste­timetallet. Det er en viss fleksibilitet i fordelingen av timene. Med en jevn fordeling av timene vil for eksempel elevene på 8.–10. trinn vanligvis ha 3,5 klokketimer med norsk i uka.

Valgfag er gradvis innført fra 2012/13. Fra og med skole­året 2014/15 vil elever på både 8., 9. og 10. trinn få valgfag.

Tabell 1.3 Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.–10. trinn, gjeldende for alle elever fra og med skoleåret 2014/15.

Fag/trinn 1.–7. trinn 8.-10. trinn Sum grunnskole
Norsk 1 372 398 1 770
Matematikk 888 313 1 201
Kroppsøving 478 223 701
Samfunnsfag 385 249 634
Kunst og håndverk 477 146 623
Engelsk 366 222 588
RLE 427 153 580
Naturfag 328 249 577
Musikk 285 83 368
Fremmedspråk / språklig fordypning 222 222
Mat og helse 114 83 197
Valgfag 171 171
Utdanningsvalg 110 110
Fysisk aktivitet 76 76
Fleksibel time 38 38
Sum 5 234 2 622 7 856

Kilde: Utdanningsdirektoratet