1.2 Færre og større grunnskoler

Høsten 2013 er det 2907 grunnskoler i Norge. Det er 50 færre skoler enn høsten 2012. Høsten 2003 var det nesten 400 flere grunnskoler enn i dag.

Tendensen er at det blir færre og større skoler i Norge. Høsten 2003 hadde en norsk grunnskole i gjennomsnitt 188 elever. Høsten 2013 økte det gjennomsnittlige antallet grunnskoleelever til 212. Dette er en økning på 13 prosent. Halvparten av skolene har færre enn 186 elever.

To av tre skoler har færre enn 300 elever, men over halvparten av elevene går på skoler med mer enn 300 elever. I 2003/04 var det drøye 1200 skoler med under 100 elever. I 2013/14 har 900 skoler færre enn 100 elever. 7 prosent av elevene går på skoler med mindre enn 100 elever skoleåret 2013/14.

Figur 1.2 Skoler fordelt etter antall elever. 2003–2013. Antall.

Kilde: GSI/Utdanningsdirektoratet

Tabell 1.1 Grunnskoler fordelt på eierform. 2013/14. Antall.

Eierform Antall skoler
Kommunal 2 693
Fylkeskommunal 11
Interkommunal 4
Statlig 4
Privat 195
Totalt 2 907

Kilde: GSI/Utdanningsdirektoratet

80 grunnskoler er lagt ned i løpet av siste skoleår

Fra skoleåret 2012/13 til skoleåret 2013/14 er 80 grunnskoler lagt ned. Av disse var 70 kommunale, 8 private og 2 fylkeskommunale. Samtidig er 30 nye grunnskoler opp­rettet. Av disse er 9 kommunale, 19 private og 2 fylkeskommunale.

Når grunnskoler blir lagt ned, er det vanligste mønsteret at elevene flytter til nærmeste offentlige skole. Dette er langt vanligere enn at det blir opprettet nye, private skoler som en ren erstatning for de nedlagte skolene. I 10 prosent av tilfellene blir det opprettet en ny, privat skole i samme område når en offentlig skole legges ned. Nye private skoler har i gjennomsnitt 33 elever, mens nedlagte offentlige skoler i gjennomsnitt hadde 69 elever.

Det er først og fremst de minste skolene som legges ned. Halvparten av skolene som ble lagt ned mellom 2012/13 og 2013/14, hadde under 30 elever. 12 av skolene som ble lagt ned, hadde over 100 elever, og de fleste av disse større skolene ble slått sammen med andre skoler.

Figur 1.3 Fordeling av skoler og elever etter antall elever ved skolen. 2013/14. Andel.

Kilde: GSI/Utdanningsdirektoratet

Flere private grunnskoler

Privatskoler

Privatskoleloven slår fast at nye private grunnskoler må drives på ett av følgende grunnlag for å bli godkjent:

  • religiøst anerkjent pedagogisk retning internasjonalt
  • særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
  • norsk grunnskoleopplæring i utlandet

Private skoler godkjent etter opplæringsloven må ikke oppfylle et spesielt grunnlag, men kvaliteten på opplæringen må tilsvare opplæringen i offentlig skole. Skoler som er godkjent etter privatskoleloven, har rett til statstilskudd. Privatskoler som er godkjent etter opplæringsloven, har ikke rett til statstilskudd.
Det er ikke lov å drive private grunnskoler i Norge uten at de er godkjent etter privatskoleloven § 2-1 eller opplæringsloven § 2-12.

Skoleåret 2013/14 er det 195 private grunnskoler i Norge. 186 av skolene er godkjent etter privatskoleloven og 9 etter opplæringsloven.

Det er nesten dobbelt så mange privatskoler i dag som det var i 2002/03. I perioden er det blitt 7600 flere elever i private skoler, noe som er en økning på 66 prosent. 3 prosent av elevene i grunnskolen går på en privat grunnskole skoleåret 2013/14. I 2003/04 var denne andelen i underkant av 2 prosent. Det er 10 flere privatskoler i 2013/14 enn året før.

I 2013 mottok Utdanningsdirektoratet 41 søknader om oppstart av nye private grunnskoler. 22 av disse skolene ble godkjent og kan starte opp høsten 2014. For 2014 har Utdanningsdirektoratet mottatt 34 søknader om å opprette nye private grunnskoler innen fristen 1. april. Disse kan tidligst starte opp høsten 2015.

84 prosent av privatskolene som ble opprettet i perioden 2002–2009, var fortsatt i drift fire år etter oppstart. Private grunnskoler har færre elever enn offentlige grunnskoler.

De private grunnskolene har atskillig færre elever enn de offentlige skolene. I gjennomsnitt har en privat grunn­skole 98 elever, mens en offentlig grunnskole har 217 elever skoleåret 2013/14.

Figur 1.4 Utvikling i antall private grunnskoler fra 2002 til 2013. Tall for private grunnskoler i utlandet fra 2006. Antall.

Kilde: GSI/Utdanningsdirektoratet

Tabell 1.2 Private grunnskoler. 2013/14. Antall.

Grunnlag for godkjenning Antall
Religiøst 70
Anerkjent pedagogisk retning 88
Internasjonalt 11
Særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede* 3
Uten særskilt grunnlag** 14
Privatskoler godkjent etter opplæringsloven 9
Totalt antall private grunnskoler i Norge 195
Norsk grunnskoleopplæring i utlandet 11
Totalt antall private grunnskoler i Norge og utlandet 206

* I tillegg gir fire av skolene som er godkjent etter anerkjent pedagogisk retning, også særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

** Disse skolene ble godkjent før den nye privatskoleloven kom med krav om grunnlag.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Flest privatskoler i Oslo og rundt de største byene

Privatskolene er i stor grad konsentrert rundt de største byene. Både i Oslo, Bergen og Trondheim går rundt 5 prosent av elevene på privatskoler.

Sogn og Fjordane har den laveste andelen elever på privatskole. Her går under 1 prosent av elevene på privatskole.

11 private norske grunnskoler i utlandet

I tillegg til de private grunnskolene i Norge er det 11 private norske grunnskoler i utlandet. Til sammen går 839 norske elever ved disse skolene. Disse skolene er også godkjent etter privatskoleloven og mottar tilskudd fra staten.