1.11 Voksne i grunnskole­opplæringen

Opplæring for voksne

Alle voksne som er over opplæringspliktig alder, det vil si 16 år, og som trenger grunnskoleopplæring, har krav på slik opplæring gjennom kommunen de bor i. Retten omfatter de fagene eleven trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov. Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Voksne har også rett til videregående opplæring fra det året de fyller 25 år, hvis de ikke har brukt opp retten til videregående opplæring tidligere.

I skoleåret 2013/14 fikk 9900 voksne grunnskoleopplæring. Gruppen av voksne som får grunnskoleopplæring, omfatter både voksne som får ordinær grunnskoleopplæring, og voksne som får spesialundervisning.

Figur 1.11 Voksne som mottar ordinær undervisning og spesialundervisning. 2008/09–2013/14. Antall.

Kilde: GSI/Utdanningsdirektoratet

Et flertall av kommunene tilbyr grunnskoleopplæring for voksne

Skoleåret 2013/14 har 324 kommuner innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. Det er 9 flere kommuner enn i forrige skoleår. 267 kommuner hadde deltagere i grunnskoleopplæring for voksne i egen kommune, mens 137 kommuner har innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring i en annen kommune.

Ikke alle kommuner har innbyggere som får grunnskoleopplæring for voksne. Dette kan skyldes at de ikke har innbyggere med behov for slik opplæring, eller at de som er i målgruppen, mangler kjennskap til tilbudet. I en undersøkelse utført av NOVA (Dæhlen mfl. 2013) rapporterer flertallet av kommunene som ikke har et tilbud, at manglende søkere er en årsak til at de ikke tilbyr grunnskoleopplæring for voksne.

Økning i antall voksne deltagere i ordinær grunnskoleopplæring

6000 voksne mottar kun ordinær grunnskoleopplæring 2013/14. Det er en økning fra 2008/09, da 3900 fikk ordinær grunnskoleopplæring.

Det er mange unge deltagere som får ordinær grunnskoleopplæring. 41 prosent av deltagerne er under 25 år, mens bare 18 prosent er eldre enn 40 år.

Færre voksne får spesialundervisning

3900 voksne får spesialundervisning. Det har vært en jevn nedgang i antallet voksne som får spesialundervisning, de siste årene. I 2008/09 var det 5500 deltagere i spesialundervisningen.

Deltagerne med spesialundervisning er eldre enn deltagerne med ordinær grunnskoleopplæring. Blant de voksne deltagerne som får spesialundervisning i grunnskolen, er bare 17 prosent under 25 år, mens 46 prosent er eldre enn 40 år.

Mange voksne minoritetsspråklige får grunnskoleopplæring

I 2013/14 har antall minoritetsspråklige deltagere i grunnskoleopplæringen for voksne økt med 500 til 6000. Dette utgjør 61 prosent av alle deltagerne i voksenopplæringen i grunnskolen. Det er en økning fra 2009/10, da 40 prosent av deltagerne var minoritetsspråklige.

De fleste minoritetsspråklige deltagerne får ordinær undervisning. Av deltagerne med ordinær grunnskoleopplæring er 91 prosent språklige minoriteter, mens for spesialundervisning er andelen 14 prosent. Økningen i språklige minoriteter er sannsynligvis forklaringen på den store økningen deltagere i ordinær grunnskoleopplæring. Hvorfor antall deltagere i spesialundervisningen har gått så mye ned, har vi derimot ingen gode forklaringer på.

Unge voksne fullfører ordinær grunnskoleopplæring i størst grad

En undersøkelse fra NOVA (Dæhlen mfl. 2013) viser at om lag 65 prosent av deltagerne i ordinær grunnskoleopplæring i 2008/09 hadde fullført grunnskoleutdanning i 2011. Samme undersøkelse viser at menn fullfører i større grad enn kvinner, og at de yngste deltagerne fullfører grunnskoleutdanning oftere enn eldre deltagere. Omtrent halvparten av deltagerne som fullførte grunnskolen, gikk videre til videregående opplæring.