1.10 Utvikling i søkingen til videregående opp­læring

Søkertallene til videregående opplæring per 1. mars gir en indikasjonen på hva ungdommene ønsker, og tidsserier viser at preferansene har endret seg i løpet av de siste årene.

De siste årene har det vært en klar tendens til at unge i større grad ønsker seg til studieforberedende utdanningsprogrammer fremfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Fra 2012 til 2014 har andelen søkere til yrkesfag på Vg1 sunket fra 53 prosent til 50 prosent. I denne perioden har antall søkere til yrkesfag på Vg1 og Vg2 sunket med 4500, mens søkertallet har økt med nærmere 2500 til studieforberedende. Nedgangen skyldes hovedsakelig færre søkere til medier og kommunikasjon, bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk.

Studiespesialisering øker mest

I tillegg til å være det største utdanningsprogrammet er det også studiespesialisering som har den største økningen i søkermasse de siste årene. Av søkerne til Vg1 er det 40 prosent som har studiespesialisering som førsteønske. I 2007 var det 32 prosent. Dette er en økning på i underkant av 5000 søkere. For de øvrige studieforberedende utdanningsprogrammene har idrettsfag hatt en relativt stabil søkermasse siden innføringen av Kunnskapsløftet, mens musikk, dans og drama har hatt en nedgang på 20 prosent fra 2007 til 2014.

Færre søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Søkertallet til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene varierer fra år til år. Etter å ha hatt en stabil søkermengde i flere år falt antall søkere til Vg1 medier og kommunikasjon med 24 prosent fra 2012 til 2013. Denne nedgangen fortsetter i 2014. Samtidig har det vært et stort fall i søkere til bygg- og anleggsteknikk på Vg1. I 2014 var det nesten 700 færre søkere enn i 2013. Det tilsvarer en nedgang på 16 prosent. Også design og håndverk har klart synkende søkertall.

Elektrofag er eneste yrkesfaglige utdanningsprogram med flere søkere enn i fjor. Her har det vært en jevn stigning i søkertallet i flere år.

Til tross for et kraftig fall på 24 prosent i søkertallet til medier og kommunikasjon i fjor, viste vi i delkapittel 1.9 at elevtallet bare sank med 10 prosent. En årsak til dette er at det alltid har vært en oversøking til medier og kommunikasjon, og at det derfor fortsatt var flere søkere enn det var plasser, året før.

Figur 1.10 Søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1. Per 1. mars 2014. Antall.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Jenter og gutter velger tradisjonelt

Det er flest jenter som søker studieforberedende, mens flertallet av guttene søker yrkesfag. Forskjellene blir ekstra tydelige når vi ser på de enkelte utdanningsprogrammene. Til helse- og oppvekstfag og design og håndverk er det totalt sett 85 og 88 prosent jenter som søker, mens jenteandelen blant søkere til bygg- og anleggsteknikk og elektrofag er henholdsvis 4 og 6 prosent.

Flest søkere per plass på elektrofag

Ved å sammenligne søkertallene for skoleåret 2014/15 med antallet elever for skoleåret 2013/14 kan vi få et bilde på over- og undersøking til de ulike utdanningsprogrammene. Oversøking betyr at det er flere søkere til utdanningsprogrammet enn det antallet plasser som ble tilbudt elevene det foregående skoleåret.

Søkertallet til Vg1 for skoleåret 2014/15 er betydelig lavere enn antallet elever som går i Vg1 skoleåret 2013/14. Årsaken er at årskullet som starter i videregående høsten 2014/15, er mindre enn forrige år. Det er derfor få utdanningsprogrammer som har flere søkere enn det var plasser. Størst oversøking er det til elektrofag og idrettsfag som har henholdsvis 25 og 22 prosent flere søkere enn plasser. Størst undersøking er det i bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk, med henholdsvis 30 og 18 prosent færre søkere enn det var elever forrige skoleår.

Tabell 1.8 Over- og undersøking på Vg1 fordelt på utdanningsprogram. Per 1. mars 2014. Antall.

Søkere per 1.3.2014 Elever per 1.10.2013 Søkere per 100 elever
Elektrofag 6 418 5 131 125
Idrettsfag 4 928 4 052 122
Musikk, dans og drama 2 615 2 341 112
Teknikk og industriell produksjon 7 071 7 171 99
Medier og kommunikasjon 3 420 3 479 98
Studiespesialisering 29 333 30 667 96
Helse- og oppvekstfag 8 170 8 864 92
Restaurant- og matfag 2 052 2 360 87
Service og samferdsel 3 121 3 619 86
Naturbruk 1 536 1 799 85
Design- og håndverksfag 2 087 2 538 82
Bygg- og anleggsteknikk 3 401 4 849 70
I alt 74 152 76 870 96

Kilde: Utdanningsdirektoratet