1.1 Elevtallet i grunnskolen

615 300 elever i grunnskolen

I oktober 2013 var det 615 300 elever ved offentlige og private grunnskoler i Norge. Det er 400 flere enn på samme tid i 2012. På nasjonalt nivå har elevtallet vært nokså stabilt de siste ti årene, men det er store regionale forskjeller. Elevtallet har i denne perioden økt mest i Oslo og Akershus, med henholdsvis 17 og 9 prosent. Elevtallet har samtidig falt med 16 prosent i Nordland og med 13 prosent i Finnmark. Flytting til sentrale områder er hovedårsaken til de regionale endringene i elevtallet (SSB).

Betydelig flere barneskoleelever frem mot 2023

Statistisk sentralbyrå (2013) forventer at tallet på barn i grunnskolealder (6–15-åringer) vil stige til 681 000 i 2023. Det er en økning på drøye 10 prosent. Elevtallet vil stige med cirka 5000 elever per år fra 2015, og med 7000–8000 i året fra 2019. Veksten vil i hovedsak være på barnetrinnet, der elevtallet vil øke fra 427 000 høsten 2013 til om lag 478 000 i 2023. På ungdomstrinnet vil elevtallet øke fra 190 000 til om lag 202 000 i samme periode.

I alle fylker, bortsett fra Finnmark, er det ventet flere barn i grunnskolealder frem til 2023. Økningen i absolutte tall ser ut til å bli størst i Oslo, Rogaland og Akershus. Den prosentvise økningen antas å bli størst i Oslo og Aust-Agder. I Oslo vil det bli nærmere 12 000 flere elever i 2023 enn i 2013 – en økning på 20 prosent.

Som en konsekvens av at elevtallet i grunnskolen kan øke med mer enn 60 000 på ti år, må vi forvente et behov for flere lærere i perioden. Statistisk sentralbyrås lærerfremskriving viser at det kan bli en underdekning på omtrent 10 000 årsverk for allmennlærere i grunnskolen i 2020 (SSB 2012).

Figur 1.1 Utdanningssystemet i Norge 0-18 år.

Figur 1.1

Kilde: Utdanningsdirektoratet