Kapittel 1
Figur 1.1. Utdanningssystemet i Norge 0-18 år.
Figur 1.2. Skoler fordelt etter antall elever. 2003–2013. Antall.
Figur 1.3. Fordeling av skoler og elever etter antall elever ved skolen. 2013/14. Andel.
Figur 1.4. Utvikling i antall private grunnskoler fra 2002 til 2013. Tall for private grunnskoler i utlandet fra 2006. Antall.
Figur 1.5. Antall fremmedspråk per skole. 2013/14. Prosent.
Figur 1.6. Elever på ulike valgfag fordelt på gutter og jenter. 2013/14. Prosent.
Figur 1.7. Elever med særskilt norskopplæring og annen særskilt språkopplæring. 2002–2013. Antall.
Figur 1.8. Elever og lærlinger i videregående opplæring per 1. oktober 2013, etter trinn og løp. Antall.
Figur 1.9. Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer fordelt på trinn. 2013/14. Foreløpige tall. Antall.
Figur 1.10. Søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1. Per 1. mars 2014. Antall.
Figur 1.11. Voksne som mottar ordinær undervisning og spesialundervisning. 2008/09–2013/14. Antall.
Tabell 1.1. Grunnskoler fordelt på eierform. 2013/14. Antall.
Tabell 1.2. Private grunnskoler. 2013/14. Antall.
Tabell 1.3. Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.–10. trinn, gjeldende for alle elever fra og med skoleåret 2014/15.
Tabell 1.4. Elever med valgfag på 8. og 9. trinn. 2013/14. Antall og prosent.
Tabell 1.5. Private videregående skoler. 2013/14. Antall.
Tabell 1.6. Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer fordelt på program. Per 1. oktober 2013, foreløpige tall. Antall.
Tabell 1.7. Elever og lærlinger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer fordelt på program. Per 1. oktober 2013. Foreløpige tall. Antall.
Tabell 1.8. Over- og undersøking på Vg1 fordelt på utdanningsprogram. Per 1. mars 2014. Antall.
Tabell 1.9. Deltagere i videregående opplæring som er 25 år eller eldre. 2008/09–2012/13. Antall.
Tabell 1.10. Voksne deltagere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram. Utdanningsprogrammer fra Kunnskapsløftet. 2012/13. Foreløpige tall. Antall.
Kapittel 2
Figur 2.1. Kommuner og barn i barnehage fordelt på kommunens utgifter per barn i barnehage. 2013. Foreløpige tall. Prosent.
Figur 2.2. Kommuner og barn i barnehage fordelt på kommunenes utgifter per barn når det
gjelder store barn med heltidsplass. 2013. Foreløpige tall. Prosent.

Figur 2.3. Driftsutgifter per elev fordelt på utgifter til grunnskoler, skolelokaler og skoleskyss. 2013. Foreløpige tall. Kroner.
Figur 2.4. Kommuner og elever fordelt på driftsutgifter per elev i grunnskolen. Kommunale grunnskoler. 2013. Foreløpige tall. Prosent.
Figur 2.5. Utgifter per elev i videregående opplæring. 2013. Foreløpige tall. Kroner.
Figur 2.6. Utgifter per elev etter utdanningsprogram. Justert for endringer i priser og lønninger. 2013. Foreløpige tall. Kroner.
Figur 2.7. Indirekte utgifter per elev fordelt etter fylke. 2013. Foreløpige tall. Kroner.
Figur 2.8. Læretimer per elev til ordinær undervisning, spesialundervisning og særskilt språkopplæring. 2003/04–2013/14. Antall.
Figur 2.9. Gruppestørrelse i en ordinær undervisningssituasjon fordelt på gjennomsnittlig skolestørrelse. 2013/14. Antall.
Figur 2.10. Lærerårsverk utført av lærere uten godkjent utdanning. 2013/14. Prosent.
Figur 2.11. Utdanningsnivå for lærere i videregående opplæring fordelt på fylker. 4. kvartal 2012. Prosent.
Figur 2.12. Kommuner som bruker mer enn 15 prosent av undervisningstimene til spesialundervisning. 2006/07–2013/14. Antall.
Figur 2.13. Læretimer per elev som mottar særskilt språkopplæring i form av særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og tilrettelagt språkopplæring. 2006/07–2013/14. Antall.
Figur 2.14. Utgifter per elev. Norge og OECD-gjennomsnitt. 2000–2010. Kjøpekraftsjusterte tall presentert i USD.
Figur 2.15. Utgifter per elev i OECD-land. 2010. Kjøpekraftsjusterte tall presentert i USD.
Kapittel 3
Figur 3.1. Barn i barnehage i ulike aldersgrupper. 2003–2013. Tal.
Figur 3.2. Nullåringar og eittåringar utan rett til plass som går i barnehage, fordelte på private og kommunale barnehagar. 2010–2013. Tal.
Figur 3.3. Barn i barnehagar etter storleiken på barnehagen. 2009–2013. Prosent.
Figur 3.4. Delen private barnehagar etter fylke. 2013. Prosent.
Figur 3.5. Utdanningsbakgrunnen til dei tilsette i barnehagen. 2009–2013. Prosent.
Figur 3.6. Utdanningsbakgrunnen til dei tilsette i barnehagen, etter fylke. 2009–2013. Prosent.
Figur 3.7. Barnehagar som oppfyller pedagognorma, både med og utan dispensasjon frå utdanningskravet. 2009–2013. Prosent.
Figur 3.8. Barnehagar som oppfyller pedagognorma utan dispensasjon frå utdanningskravet, etter fylke. 2009 og 2013. Prosent.
Figur 3.9. Barnehagar i kommunane som oppfyller pedagognorma med pedagogiske leiarar med godkjent utdanning. 2013. Prosent.
Tabell 3.1. Dekningsgrad barn i barnehage. 2007–2013. Prosent.
Tabell 3.2. Dekningsgrad minoritetsspråklege barn i barnehage. 2009–2013. Prosent.
Kapittel 4
Figur 4.1. Mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn, fordelt på fylker. 2013. Gjennomsnitt.
Figur 4.2. Mestringsnivå på nasjonale prøver 8. trinn, fordelt på gutter og jenter. 2013. Prosent.
Figur 4.3. Mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn etter foreldrenes utdanningsnivå. 2013. Andel.
Figur 4.4. Fritak fra nasjonale prøver. 2008–2013. Prosent.
Figur 4.5. Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng, fordelt på fylker. 2012/13.
Figur 4.6. Eksamenskarakterer på 10. trinn, fordelt etter fag og kjønn. 2012/13. Gjennomsnitt.
Figur 4.7. Karakterfordeling på skriftlig eksamen 10. trinn, fordelt på gutter og jenter. 2012/13. Prosent.
Figur 4.8. Eksamenskarakterer på skriftlig eksamen 10. trinn, fordelt på foreldrenes utdanningsnivå. 2012/13. Gjennomsnitt.
Figur 4.9. Skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i utvalgte fellesfag. 2012/13. Gjennomsnitt.
Figur 4.10. Endringer til eksamen, etter standpunktkarakter, utvalgte fag. 2009/10–2012/13. Prosent.
Figur 4.11. Resultater på fag- og svenneprøver, fordelt på utdanningsprogrammer. 2012/13. Foreløpige tall. Antall og prosent.
Figur 4.12. Resultater PISA. 2000–2012. Gjennomsnitt.
Figur 4.13. Prestasjonsnivåer i matematikk. 2003–2012. Prosent.
Kapittel 5
Figur 5.1. Delen elevar som svarar positivt på påstandane om støtte frå lærarane. 2013. Prosent.
Figur 5.2. Forholdet mellom lærarar og elevar. Delen elevar som er einige i påstandane. 2003, 2009 og 2012. Prosent.
Figur 5.3. Delen som svarer at fenomena «i nokon grad» eller «mykje» hindrar læringa til elevane. 2000–2012. Prosent.
Figur 5.4. Elevar som opplever støtte heimanfrå. Delen som svarer «alltid» eller «nokre gonger». 2013/14. Prosent.
Figur 5.5. Oppleving av fagleg utfordring og meistring, 10. trinn. 2013/14. Prosent.
Figur 5.6. Elevmotivasjon. Delen elevar som svarer positivt på påstandane. 2013/14. Prosent.
Figur 5.7. Kor relevant elevane opplever skolen. Delen elevar som er «litt» eller «heilt einig» i påstandane. 2013/14. Prosent.
Figur 5.8. Elevanes utbytte av skolen. Delen elevar som er einige i påstandane. Perioden 2003–2012. Enkeltståande punkt viser OECD-gjennomsnittet i 2012. Prosent.
Figur 5.9. Prosentdelen elevar som trivst godt eller svært godt. Fordelt på trinn. 2013/14.
Figur 5.10. Krenkingar og mobbing fordelt på trinn. 2013/14. Prosent.
Figur 5.11. Forskjell i mobbing mellom jenter og gutar. 2013/14. Prosentpoeng.
Figur 5.12. Kva skolen veit om, og kva skolane gjer noko med. 2013/14. Prosent.
Figur 5.13. Lærlingar som blir mobba, fordelte på utdanningsprogram. 2013. Prosent.
Kapittel 6
Figur 6.1. Utviklingen i befolkningens høyeste utdanningsnivå (16 til 66 år). Prosent.
Figur 6.2. Utviklingen i fullført og bestått innen 5/6 år, etter studieretning. Prosent.
Figur 6.3. Fullført og bestått innen 5/6 år, etter fylke. 2006-kullet. Prosent.
Figur 6.4. Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem/seks år og ti år etter at de begynte i videregående opplæring for 1994- til 2002-kullet. Prosent.
Figur 6.5. Fullført og bestått videregående opplæring, etter typen kompetanse og måletidspunkt. 2002-kullet. Prosent.
Figur 6.6. Kompetanseoppnåelse blant de som ikke fullfører og består innen fem/seks år (2006-kullet). Prosent.
Figur 6.7. Fullført og bestått innen fem/seks år, etter antall grunnskolepoeng. 2006-kullet. Prosent.
Figur 6.8. Fullført og bestått innen fem/seks år, etter antall grunnskolepoeng og utdanningsprogram. 2006-kullet. Prosent.
Figur 6.9. Oppnådd kompetanse etter fem/seks år, etter grunnskolepoeng. 2006-kullet. Prosent.
Figur 6.10. Overganger til og gjennom videregående skole. 2012. Prosent.
Figur 6.11. Overganger fra yrkesfaglig Vg2 til tredje opplæringsår. 2012. Prosent.
Figur 6.12. Nye lærekontrakter per 1. oktober 2008–2013. Antall.
Figur 6.13. Oppnådd fagbrev, to, tre, fire og fem år etter begynt læretid. Prosent.
Figur 6.14. Status to, tre, fire og fem år etter påbegynt læretid. 2008-kullet. Prosent.
Figur 6.15. Oppnådd fagbrev to år og fem år etter påbegynt lære, etter fylke. 2008-kullet. Prosent.
Figur 6.16. Sysselsettingsstatus per november 2012 for fagarbeidere som tok fag-/svennebrev skoleåret 2011/12, etter kandidattype. Prosent.
Figur 6.17. Sysselsettingsstatus per november 2012 for lærlinger/elever som tok fag-/svennebrev skoleåret 2011/12, etter fylke. Prosent.
Figur 6.18. Sysselsettingsstatus per november 2012 for lærlinger/elever som tok fag-/svennebrev skoleåret 2011/12, etter utdanningsprogram. Prosent.
Figur 6.19. Nytdannede fagarbeidere i arbeid per november første år etter oppnådd fag-/svennebrev som lærling/elev, etter utdanningsprogram. Prosent.
Figur 6.20. Nyutdannede fagarbeidere i arbeid første, andre og tredje året etter oppnådd fag-/svennebrev som lærling/elev. Prosent.
Figur 6.21. Ungdom som verken har fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, etter alder. Prosent.
Figur 6.22. Ungdom 16–25 år som verken har fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring. Prosent.
Figur 6.23. Ungdom i oppfølgingstjenesten, etter fylke. Prosent.
Figur 6.24. Ungdom etter hovedgrupper i oppfølgingstjenesten per juni 2011–2013. Prosent.
Figur 6.25. Ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe 2011/12 som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår, etter fylke. Prosent.
Tabell 6.1. Oppnådd fagbrev to, tre, fire og fem år etter påbegynt lære, etter utdanningsprogram. 2008-kullet. Prosent.
Kapittel 7
Figur 7.1. Elever i grunnskolen med enkeltvedtak om spesialundervisning. 2004/05 til 2013/14. Prosent.
Figur 7.2. Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fordelt på trinn. 2012/13 og 2013/14. Prosent.
Figur 7.3. Elever med spesialundervisning på skoler med økt lærertetthet sammenlignet med resten av landet fordelt på trinn. 2011/12 og 2013/14. Prosent.
Figur 7.4. Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på trinn og kjønn. 2013/14. Prosent.
Figur 7.5. Elever i grunnskolen med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på fylke. 2012/13 og 2013/14. Prosent.
Figur 7.6. Elever med spesialundervisning etter kommunestørrelse. 2013/14. Prosent.
Figur 7.7. Elever i grunnskolen med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på timer til undervisningspersonale og timer til assistent. 2013/14. Antall.
Figur 7.8. Elever som får spesialundervisning i den ordinære klassen, i små grupper eller alene med lærer eller assistent. 2013/14. Prosent.
Figur 7.9. Elever som får spesialundervisning i den ordinære klassen, i små grupper eller alene, fordelt etter kommunestørrelse. 2013/14. Prosent.
Figur 7.10. Elever i fast avdeling for spesialundervisning i de største kommunene. Skoleåret 2013/14. Prosent.
Figur 7.11. Søkere til et særskilt utdanningsprogram, fordelt på utdanningsprogram. Per 1. mars 2014. Prosent.
Figur 7.12. Elever registrert med planlagt grunnkompetanse fordelt på fylke. Per 1. oktober 2013. Foreløpige tall. Prosent.
Figur 7.13. Personer registrert med planlagt grunnkompetanse fordelt på utdanningsprogram. Per 1. oktober 2013. Foreløpige tall. Prosent.
Figur 7.14. Lærekandidater fordelt på utdanningsprogram. Per 1. oktober 2012 og 2013. Antall.
Figur 7.15. Andel lærekandidater av totalt antall lærlinger og lærekandidater, fordelt på fylke. Per 1. oktober 2013. Prosent.
Figur 7.16. Faglige årsverk i PP-tjenesten etter stillingsgruppe. 2012/13 og 2013/14. Prosent.
Tabell 7.1. Barn i barnehagen med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 2010–2013. Antall og prosent.
Tabell 7.2. Søknader om tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov, 2011-2013. Antall.