References

Aasen, P., J. Møller, E. Rye, E. Ottesen, T. S. Prøytz og F. Hertzberg 2012 Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte? : forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU rapport 20/2012. NIFU, Oslo.
Arseneault, L., L. Bowes og S. Shakoor 2010 Bullying victimization in youths and mental health problems: much ado about nothing? Psychological Medicine, Årg. 40, Nr. 5, s. 717–729.
Aspøy, T. M. og B. Bråten 2014 Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes. FAFO-rapport 2014:06. FAFO, Oslo.
Bakken, A. og J. I. Elstad 2012 For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer. NOVA Rapport 7/2012. NOVA, Oslo.
Bakken, A., M. Dæhlen og I. Smette 2013 Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet: Sluttrapport fra en følge­evaluering. NOVA, Oslo.
Barne og Likestillings Departementet 2011 Likestilling 2014 – regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. BLD, Oslo.
Bonesrønning, H, J. M. V. Iversen og I. Pettersen 2012 Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk. SØF rapport 04/2012. SØF, Trondheim.
Bratterud, Å., E. B. H. Sandseter og M. Seland 2012 Barns trivsel og medvirkning i barne­hagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. NTNU Rapport 21/2012. NTNU samfunns­forskning, ­Trondheim.
Brophy, J. E. 2013 Motivating students to learn. Routledge.
Bru, E. 2011 Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever, i U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg og E. Roland (red.), Sosiale og emosjonelle vansker: Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitets­forlaget, Oslo.
Cameron, D.L., Kovac, V.B. og Tveit, A.D. 2011 En undersøkelse om PP-tjenestens arbeid med barnehagen. Skriftserien nr. 155. Universitetet i ­Agder, Kristiansand.
Coggan, C., S. Bennett, R. Hooper og P. Dickinson 2003 Association between bullying and mental health status among a sample of 3,265 New Zealand adolescents, International Journal of Mental Health Promotion, Årg. 5, Nr. 1, s. 16-22.
Dearing, E., H. D. Zachrisson, A. Mykletun og C. Toppelberg 2014 Universal early childhood education and care narrows social inequality gap in early language skills in Norway: Evidence from a natural experiment (working paper).
Desforges, C. og A. Abouchaar 2003 The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment: A Literature Review. Research Report No. 433. Department for Education and Skills, London.
DIFI 2013 DIFI-rapport: Innbyggerundersøkelsen 2013 – hva mener brukerne? DIFI, Oslo.
Drange, N. 2013 Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage: Delrapport 2: Foreløpige analyser av sammenhengen mellom gratis kjernetid og skoleresultatene på 1. trinn. Rapporter 56/2013. SSB, Oslo.
Drange, N. og K. Telle 2010 The effect of preschool on the school performance of children from immigrant families: Results from an introduction of free preschool in two districts in Oslo. Discussion Papers No. 631. SSB, Oslo.
Dyssegaard, C. M., Larsen, M.S. og Tiftikçi, N. 2013 Effekt og pædagogisk indsats ved inklu­sion af børn med særlige behov i grundskolen. Systematisk review. Dansk Clearing­house for Utdannelses­forskning, Aarhus.
Dæhlen, M., K. Danielsen, Å. Strandbu og Ø. Seippel 2013 Forskning på voksne i grunnopplæringen. NOVA, Oslo.
Egelund, N. og Tetler, S. (red.) 2009 Effecter av specialunder­visningen. Pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevenes faglige, sociale og personlige resultater. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, København.
Engvik, M., L. Evensen, K. Gustavson, J. Fufen, R. Johansen, R. Lekhal, S. Schjølberg, M. Vaage Wang og H. Aase 2014 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år: Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Rapport 2014: 1 Folkehelseinstituttet. Nasjonalt folke­helseinstitutt, Oslo.
Falch, T. og O. H. Nyhus 2011 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne. SØF-rapport 01/11. Senter for Øko­nomisk Forskning, Trondheim.
Fylling, I. og Handegård, T. L. 2009 Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten. NF-rapport nr. 05/2009. Nordlandsforskning, Bodø.
Gjertsen, H. og Olsen, T. 2013 Broer inn i arbeidslivet. Elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring – kartleggingsstudie av ­opplæringstilbud, organisering og til­pasninger. NF-notat nr. 1003/2013. Nordlandsforskning, Bodø.
Gormley, W. T. og T. Gayer 2004 The effects of universal pre-k on cognitive development. Public Policy Institute, Georgetown University, Washington D.C.
Grønmo, L. S., T. Onstad, T. Nilsen, A. Hole, H. Aslaksen og I. C. Borge 2012 Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademika forlag, Oslo.
Gulbrandsen, L. og E. Eliassen 2013 Kvalitet i barnehager: Rapport fra en ­undersøkelse av strukturell kvalitet ­høsten 2012. NOVA Rapport 1/2013. NOVA, Oslo
Hamre, B. K. og R. C. Pianta 2001 Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eight grade, Child Development, Årg. 72, No. 2, s. 625-638.
Hastings, J. S., C. A. Neilson og S. D. Zimmerman 2012 The Effect of School Choice on Intrinsic Motivation and Academic Outcomes. Working Paper No. 18324. NBER (National Bureau of Economic Research).
Hattie, J. 2009 Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge, New York.
Haustätter, R. og Nordahl, T. 2013 Spesialundervisningens stabiliserende rolle i grunnskolen, i B. Karseth, J. Møller, & P. Aasen (red.): Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget, Oslo.
Holck, G. 2010 Juridiske og pedagogiske vurderinger knyttet til tilpasset opplæring og rett til spesialundervisning, Spesialpedagogikk, nr. 10.
Hughes, J. N., J. Y. Wu, O. M. Kwok, V. Villarreal og A. Y. Johnson 2012 Indirect Effects of Child Reports of Teacher-Student Relationship on Achievement, Journal of Educational Psychology, Årg. 104, No. 2, s. 650-365.
Hustad, B.-C., Strøm, T. og Strømsvik, C. L. 2013 Kompetanse i PP-tjenesten – til de nye forventningene? Kartlegging av ­kompetanse i PP-tjenesten. NF-rapport nr. 2/2013. Nordlandsforskning, Bodø.
Hægeland, T., Kirkebøen, L. og Raaum, O. 2009 Øre for læring: Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003–2008. Frischsenteret, Oslo.
Jahnsen, H., S. Nergaard, S., Rafaelsen, F. og Tveit, A. 2009 Den ene dagen. Ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd: Aktørenes begrunnelser og opplevelser: En kasusstudie. Lillegården kompetanse­senter – Statped, Porsgrunn.
Jensen, P., A. Würtz Rasmussen og B. Jensen 2013 Effects of the VIDA program – randomized controlled trial, Presentasjon på avslutningskonferanse for VIDA 9. – 10. desember 2013.
Kjærnsli , M., S. Lie, R. V.  Olsen og A. Roe 2007 Tid for tunge løft: Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget, Oslo.
Kjærnsli, M. og F. Jensen 2013 Kapittel 11: Læringsmiljøet i skolen, i Kjærnsli, M. og R. V. Olsen (red.): Fortsatt en vei å gå: Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget, Oslo.
Kjærnsli, M. og R. V. Olsen (red.) 2013 Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget, Oslo.
Knudsmoen, H., Løken, G., Nordahl, T og Overland, T. 2011 Tilfeldighetenes spill: en kartlegging av spesialundervisning 1–4 timer pr. uke. Rapportserien (9/2011). Høgskolen i ­Hedmark, Hamar.
Lekhal, R. 2012 Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study, International Journal of Behavioral Development, Årg. 36, Nr.3, 197-204
Lekhal, R., H. D. Zachrisson, M. V. Wang, S. Schjølberg og T. von Soest 2010 Does universally accessible child care ­protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based pros­pective study, Early Child Development and Care, Årg. 181, Nr. 8.
Lunder E.L. og B. Eika 2013 Kostnader i barnehager i 2012 og ­nasjonale satser for 2014. Telemarksforsking, Bø i Telemark.
Manger, T. 2005 Motivasjon og mestring. Fagbokforlaget.
Markussen, E. 2014 Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002. NIFU Rapport 1/2014. NIFU, Oslo.
Markussen, E. og S. K. Gloppen 2012 Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studie­kompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010-2011. NIFU Rapport 2/2012. NIFU, Oslo.
Markussen, E., Frøseth, M.W. og Grøgaard, J.B. 2009 Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet. Rapport 17/2009. NIFU STEP, Oslo.
Marzano, R. J., J. S. Marzano og D. Pickering 2003 Classroom management that works: ­Research-based strategies for every teacher.  ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development­), Virginia.
Meld. St 20 2012–2013 På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Kunnskapsdepartementet, Oslo.
Meld. St. 24 2012–2013 Framtidens barnehage. Kunnskapsdepartementet, Oslo.
Melhuish, E., C. Sylva, P. Sammons, I Siraj-Blatchford og B. Taggart 2001 Social behavioural and cognitive development at 3-4 year in relation to family background, Technical Paper 7. EPPE (The Effective Provision of Pre-school Education), London.
Mjøs, M. 2007 Spesialpedagogens rolle i dagens skole. En studie av hvordan prinsippene om inklu­dering og tilpasset opplæring for alle elever kommer til uttrykk i skolen, og av spesialpedagogens rolle i denne sammenheng, Avhandling for graden PhD. Institutt for spesialpedagogikk, ­Universitetet i Oslo.
Moafi, H. og E. S. Bjørkli 2011 Barnefamiliers tilsynsordninger, Rapporter 34/2011. SSB, Oslo.
Nakamoto, J. og D. Schwartz 2010 Is peer victimization associated with academic achievement?  A meta-analytical review, Social Development, Årg. 19, Nr. 2, s. 221-242.
Nilsen, S. og Herlofsen, C. 2012 Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning – regelverk og praksis, i Jakhelln, H. og Welstad, T. (red.): Utdanningsrettslige emner – Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Nordahl, R. 2007 Hjem og skole: Hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget, Oslo.
Nordahl, T., L. Qvortrup, L. Skov Hansen og O. Hansen 2013 Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand kommune 2013. LSP, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg ­Universitet
Nortvedt, G. A. 2013 Kapittel 2: Matematikk i PISA – matematikkdidaktiske perspektiver, i Kjærnsli, M. og R. V. Olsen (red.): Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. Oslo.
Nyen T., A. Skålholt og A. H. Tønder 2013 Fagbrevet som grunnlag for arbeid og videre utdanning, i H. Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: Fokus på opplæring i bedrift. NIFU, Oslo.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2013 Education at a Glance 2013: OECD ­indicators. OECD Publishing, Paris
Opheim V., C. Gjerustad og J. Sjaastad 2013 Jakten på kvalitetsindikatorene. Slutt­rapport fra prosjektet ‘Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen’. Rapport 23/2013. NIFU, Oslo.
Prop. 1 S 2013–2014 For kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet, Oslo.
Rambøll 2010 FOU-prosjekt: Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunn­opplæringen. Rambøll, Oslo.
Rambøll 2011 Kartlegging av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter opplæringsloven § 5-7. Rambøll, Oslo.
Rambøll 2013 Kartlegging av innføringstilbud til elever som kommer til Norge i ungdomsskolealder og som har få års skolegang før ankomst. Rapport Juni 2013. Rambøll, Oslo.
Rambøll 2014 Veiledningsordning for nytilsatte ny­utdannede lærere og barnehagelærere: Resultater fra kartleggingen 2014. Rambøll, Oslo.
Ramey, C. T., F. A. Campbell, M. Burchinal, M. L. Skinner, D. M. Gardner og S.L. Ramey 2000 Persistent Effects of Early Childhood Education on High-Risk Children and Their Mothers, Applied Developmental Science, Årg. 4, Nr. 1.
Riksrevisjonen 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av spesial­undervisningen i grunnskolen, Dokument 3:7 (2010-2011). Riksrevisjonen, Oslo.
Roe, A. 2013 Kapittel 7: Lesing, i Kjærnsli, M. og R. V. Olsen (red.): Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget, Oslo.
Roorda, D. L., H. M. Koomen, J. L. Spilt og F. J. Oort 2011 The influence of effective teacher-student relationships on student’s school engagement and achievement: A meta-analytical approach, Review of Educational Research, Årg. 81, No. 4, s. 493-529.
Sandvik, L. V. og T. Buland 2013 Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. NTNU, Trondheim.
Scheistrøen, J. 2013 Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2013, Rapportar 28/2013. SSB, Oslo.
Sletten, M. A. og C. Hyggen 2013 Ungdom, frafall og marginalisering, Temanotat. Norges forskningsråd, Oslo.
Seland, I., N. Vibe, E. Hovdhaugen 2013 Evaluering av nasjonale prøver som system. NIFU rapport 4/2013. NIFU, Oslo.
Solheim, E., L. Wichstrøm, J. Belsky. og T. S. Berg-Nielsen 2013 Do Time in Child Care and Peer Group Exposure Predict Poor Socio-emotional Adjustment in Norway? Child Development, Årg. 84, No. 5, s. 1701-1715.
Solli, K.-A. og Andresen. R. 2012 Alle skal bli sett og hørt. Barnehage­personalets synspunkter på inkludering, i A.-L. Arnesen (red.): Inkludering: Perspektiver i ­barnehagefaglige praksiser. Universitetsforlaget, Oslo.
Solli, K-A. 2012 Inkludering i barnehagen i lys av forskning, i A.-L. Arnesen (red.): Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Universitetsforlaget, Oslo.
Statistisk Sentralbyrå 2012 Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035. SSB, Oslo.
Statistisk sentralbyrå 2013 Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2013. URL. Lesedato 24. april 2014. SSB, Oslo.
Statistisk Sentralbyrå 2014 Befolkningsframskrivninger, 2012-2100. URL. SSB, Oslo.
Statistisk sentralbyrå 2014 Nasjonale prøver, 2013. URL. Lesedato 24. april SSB, Oslo.
Statistisk Sentralbyrå 2014 Eigenbetaling i barnehagar, endringstal, 15. januar 2014. SSB, Oslo.
Sylva, K., E. Melhuish, P. Sammons, I. Siraj-Blatchforld og B. Taggart 2004 The Effective Provision of Pre-School ­Education (EPPE) Project: Final Report. The Institute of Education, London.
Wendelborg, C. 2010 Å vokse opp med funksjonshemming i skole og blant jevnaldrende. En studie av opplæringstilbud og deltakelse blant barn med nedsatt funksjonsevne. Avhandling for graden PhD. NTNU, Trondheim.
Zachrisson, H. D., E. Dearing, I. M. Zabrana og A. Nærde 2014 Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage: Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling, Aferdssenteret-Unirand. Rapport til Utdanningsdirektoratet, Revidert versjon 3. januar.
Zachrisson, H. D., E. Dearing, R. Lekhal, og C. O. Toppelberg 2013 Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems during Early Childhood in Norway, Child Development, Årg. 84, Nr. 4, s. 1152–1170.