Tabell 3.7 Deltakarar i vidaregåande opplæring som er 25 år eller eldre. 2012-2015*. Tal.

2012 2013 2014 2015
Lærlingar, lærekandidatar og fagopplæring i skole 3 745 4 147 4 325 4 585
Praksiskandidatar 6 504 7 894 7 974 8 546
Deltakarar i skole 8 526 10 837 9 961 10 765
Totalt 18 775 22 878 22 260 23 896

Kjelde: Utdanningsdirektoratet