Tabell 3.5 Private vidaregåande skolar etter grunnlag for godkjenning. 2016-17. Tal.

Grunnlag Tal
Livssyn 32
Anerkjend pedagogisk retning 11
Særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett 17
Særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma* 6
Vidaregåande opplæring i små og verneverdige handverksfag 2
Vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram** 1
Internasjonalt 1
Utan særskilt grunnlag*** 20
Privatskolar godkjende etter opplæringslova (Deutsche Schule Oslo – Max Tau) 1
Totalt i Noreg 91
Norske skolar i utlandet 4
Totalt i Noreg og utlandet 95

Kjelde: Utdanningsdirektoratet