References

Forfatter/utgivelse År Tittel Utgiver/utgivelsessted
Andersen, Rolg og Silje Andresen 2016 Motivasjon, frafall og formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Bakken, Anders 2003 Minoritetsspråkling ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? [Rapport 15/2003]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Bakken, Anders 2014 Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Bakken, Anders 2010 Prestasjonsforskjeller i kunnskapsløftes første år – kjønn, minoritetesstatus og foreldres utdanning. [Rapport 9/2010]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Bakken, Anders 2014 Sosial ulikhet i skoleresultater – en oppsummering av NOVAs forskning, notat 30.april 2014. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Bakken, Anders 2009 Ulikhet på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? [Rapport 8/2009]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Bergsli, Heidi 2013 Helse og frafall i videregående opplæring. Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
Bjerrum – Nielsen, Harriet 2009 Skoletid. Universitetsforlaget, Oslo
Borg, Elin, Hanne Christensen, Knut Fossestøl Øyvind og Pålshaugen 2015 Hva lærere ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for satsning på bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. [Rapport 6/2015]. Arbeidsforskningsinsituttet, Oslo

Bratterud, Åse, Sandseter, Ellen Beate H. og Monica Seland (2012)

2012 Barns trivsel og foreldres medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.

Rapport 21/2012. NTNU Samfunnsforskning AS

Bru, Edvin, Ella Idsøe og Klara Øverland 2016 Introduksjons Psykisk helse i skolen. I: Edvin Bru, Ella Idsøe og Klara Øverland (red): Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget, Oslo
Bråten, Beret, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten 2015 Har barn det bra i store barnehager? [Rapport 48/2015]. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder 2015 Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget. [Rapport 51/2015]. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Desforges, Charles 2003 The impact of Parental Involvement, Parental support and family education on Public Achievement and Adjustment. Harvard Graduate School of Education, London
DIFI 2015 Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener brukerne? [Rapport 6/2015]. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Oslo
Drugli, Mai Britt 2012 Relasjonen lærer og elev – avgjørende for elevens læring og trivsel. Cappelen Damm, Oslo
Elevundersøkelsen 2015 Upubliserte data. Utdanningsdirektoratet
Eriksen, Ingunn Marie og Selma Therese Lyng 2015 Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. [Rapport 14/2015]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Falch, Torberg og Ole Henning Nyhus 2011 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne [Rapport 1/2011]. Senter for økonomisk forskning AS (SØF), Trondheim
Falch, Torberg, Lars-Erik Borge, Päivi Lujala, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm 2010 Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring [Rapport 2/2010]. Senter for økonomisk forskning AS (SØF), Trondheim
Falch, Torberg, Simon Bensnes og Bjarne Strøm 2016 Skolekvalitet i videregående opplæring. Utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet [Rapport 01/2016]. Senter for økonomisk forskning AS (SØF), Trondheim
Foreldreutvalget for grunnskolen 2012 Vennskap fremmes av samarbeid mellom hjem og skole. . I: Jorunn Sandsmark. (red.) Voksne skaper vennskap. Arbeid med inkluderende miljøer i skolen. KS, kommuneforlaget, Oslo
Forskningsrådet 2014 Lærende Regioner i Norge. Forskningsfunn. Norges forskningsråd, Oslo
Gamlem, Siv Therese M. 2014 Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger, Stavanger
Gjerustad, Cay og Waagene Erica 2015 Spørsmål til Skole- Norge våren 2015. Resultater og analyser fra Utdanninsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. [Rapport 19/2015]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Gulbrandsen, Lars 2007 Barnehageplass – fra unntak til regel. I Raabe, M. (red.): Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring. Statistiske analyser 90. Statistisk Sentralbyrå (SSB), Oslo
Gulbrandsen, Lars og Erik Eliassen 2013 Kvalitet i barnehager. [Rapport 1/2013]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Gullslett, Monkia Hesook Kim og Marit Borg 2014 Service users’ experience of the impact of mental health crisis on social identity and social relations. Scandinavian Psychologist
Gunnes, Trude og Pål Knudsen 2015 Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD. [Rapport 2015/41]. Statistisk Sentralbyrå (SSB), Oslo
Gustafson, Jan Erik, Allodi Westling, Elin kerman, Erickson, C. Eriksson, L, Fiscbein, S, Granlund, M., Gustafsson, P. Ljungdahl, S. Ogden, T og Persson, R.S. 2010 School, learning and mental health: A systematic review. Hälsoutskottet, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm.
Hansen, Harriet 2013 Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og mobbeforståelser. I: Jette Kofoed og Dorthe Marie Søndergaard. (red.) Mobning gentænkt. Hans Reitzels forlag, København
Hattie, John 2009 Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Rotledge, London
Haugsbakken, Halvdan og Trond Buland 2009 Evaluering av prosjekt leksehjelp. Sluttrapport. SNITEF, Trondheim
Haugset, Anne Sigrid, Randi Dyblie Nilsen og Margrete Haugum 2015 Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. [Rapport 19/2015]. Trøndelag forskning og utvikling, Steinkjer
Havik, Trude, Edvin Bru og Sigrun Ertesvåg 2015 Assesing relations for school non-attendance [DOI: 10.1080/00313831.2014.904424]. Scandinavian Journal of Education Research
Hellevik, Per og Carolina Øverlien 2013 Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge – En kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Oslo.
Holsen, Ingrid 2009 Depressive symptomer i ungdomstiden I: Knut Inge Klepp og Leif Edvard Aarø (red.): Ungdom , livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk, Oslo
Hysing, Mari, Allison G. Harvey, Steven J. Linton, Kristin G. Askeland og Børge Sivertsen 2016 Sleep and academic performance in later adolescence: results from a large population-based study. [DOI: 10.1111/jsr.12373]. Journal of Sleep Research
Kofoed, Jette og Dorthe Marie Søndergaard 2009 Mobning. Sociale processer på afveje. Hans Reitzels forlag, København
Kofoed, Jette og Dorthe Marie Søndergaard 2013 Mobning. Gentenkt. Hans Reitzels forlag, København
KOSTRA foreløpige tall 2016 Foreløpige tall fra Kommune-Stat-Rapportering, Statistisk sentralbyrå. Endelige tall foreligger 15. juni 2016. Statistisk sentralbyrå (SSB) Oslo – Kongsvinger
Kunnskapsdepartementet 2006a Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kunnskapsdepartementet 2005 Lov av 17. juni 2005 om barnehager (barnehageloven). Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kunnskapsdepartementet 2006b Forskrift til opplæringslova. Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kvello, Øyvind 2012 Vennskap som beskyttelses- og risikofaktor. Voksne skaper vennskap, Utdanningsdirektoratet, Oslo
Lillejord, Sølvi, Kristin Børte, Kristoffer Halvorsrud, Erik Ruud og Tor Freyr 2015 Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole: En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Oslo
Lunder, Trond Erik, Brynjulf Eika og Lars Håkonsen 2016 Kostnader i barnehager 2014 [Rapport 379/2016]. Telemarksforskning, Bø i Telemark
Lødding, Berit og Nils Vibe 2010 Hvis noen forteller om mobbing [Rapport 4/2010]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Michelet, Simon 2011 Elevene i mellom. Elevkultur og deltakelse i læringsprosesser på småskole- og ungdomstrinn. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo, Oslo
Navarro, Raul, Santiago Yubero og Elisa Larrañaga 2015 Cyberbully_ing Across the Globe. Gender, Family and Mental Health. Springer, New York
Nordahl, Thomas 2003 Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole [Rapport 13/2003]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Nordahl, Thomas 2007 Hjem og skole, hvordan skape et bedre samarbeid? Universiteteforlaget, Oslo
Nordahl, Thomas 2010 Eleven som aktør – fokus på elevens læring og utvikling i skolen. Universitetsforlaget, Oslo
NOVA 2014 Ungdata. Nasjonale resultater 2014 [Rapport 10/2014]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
NOVA 2015 Ungdata. Nasjonale resultater 2015 [Rapport 7/2015]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
OECD 2015 Education at a Glance 2015 – OECD Indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2014 Education at a Glance 2014 – OECD Indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
Reegård, Kaja og Jon Rogstad 2016 De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal Akademisk, Oslo
Rogstad, Jon 2016 Hvorfor skal jeg ta utdanning når jeg uansett ender med å kjøre taxi i Reegård, Kaja og Jon Rogstad (red): De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal Akademisk, Oslo
Sandseter, Ellen Beate H. og Monica Seland 2015 Barns trivsel i Oslobarnehagen 2015. Dronning Mauds Minnes Høyskole, Trondheim
Seeberg, Louse, Aina Winsvold og Sissel Sverdrup 2013 Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. [Notat 4/2013]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Sivertsen, Håkon, Margrete Haugum, Anne Sigrid Haugset, Espen Carlsson, Randi Dyblie Nilsen og Gunnar Nossum 2015 Spørsmål til Barnehage-Norge 2014 [Rapport 1/2014]. Trøndelag forskning og utvikling, Steinkjer
Sletten, Mira Aaboen 2015 Psykiske plager blant ungdom. Sosiale forskjeller og historiene om de flinke pikene. Barn i Norge
SSB 2015 Barnevern 2014. Lesedato 21.april 2016. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo
SSB 2014 Nasjonale prøver 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
SSB 2014 Nasjonale prøver 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
SSB 2015 Nasjonale prøver 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
SSB 2014 Befolkningsframskrivinger 2014-2100. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
Staksrud, Elisabeth 2013 Digital mobbing: Hvem, hvordan, hvorfor – og hva kan voksne gjøre? Kommuneforlaget, Oslo
Strøm, Ida F., Siri Thoresen, Tore Wentzel- Larsen og Grete Dyb 2013 Violence, bullying and academic achievement: A study if 15 year old adolescents and their enviroment [doi:10.1016/j.chiabu.2012.10.010]. Child abuse and neglect
Støren, Liv Anne, Håvard Helland og Jens B. Grøgaard 2007 Og hvem stod igjen…? Sluttprosjekt fra prosjektet Gjennomføring i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999-2001 [Rapport 14/2007]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
TBU (Det Tekniske beregningsutvalg) 2016 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Februar 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo
von Simson, Kristine 2016 Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter: arbeidsmarkedets betydning, i Reegård, Kaja og Jon Rogstad (red): De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal Akademisk, Oslo
Wang, Ming – Tee og Jacqelynne Eccles 2012 Social support matters: Longitudinal effects of social support om three dimensions of school engagement from middle to high school [DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x]. Child development
Wendelborg, Christian 2016a Mobbing, krenkelser og arbeidsro I skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, Christian 2016b Analyser av indekser på skoleporten 2015. Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, Christian, Joakim Caspersen, Anna M. Kittelsaa, Stina Svendsen, Anne Sigrid Haugset, Trond Kongsvik og Rune Borgan Reiling 2015 Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, Christian, Melina Røe og Roger Andre Federici 2014 Elevundersøkelsen 2013: Analyse av Elevundersøkelsen 2013. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Zambrana, Imac 2015 Betydningen av barnehage for barns språkutvikling og betydningen av overgangen fra barnehage for barns tilpasning på skolen. Innlegg på FINNUT-konferanse 17.09.15, foreløpig upublisert